Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Rejestry, ewidencje i archiwa

Drukuj
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez Urząd Gminy Jodłowa.
Liczba odwiedzin kategorii: 5482
Nazwa pozycji Data
Rejestr aktów wewnętrznych (prowadzony do 31.12.2010r.) 2003-07-15
Rejestr uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta (prowadzony do 31.12.2010r.) 2003-07-15
Rejestr uchwał Rady Gminy 2003-07-15
Rejestr wniosków i interpelacji radnych. 2003-07-15
Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady (prowadzony do 31.12.2010r.) 2003-07-15
Rejestr zarządzeń Wójta 2003-07-15
Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw (prowadzony do dnia 31.12.2010) 2003-07-15
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy 2003-07-15
Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę (prowadzony do 31.12.2003r.) 2003-07-15
Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę (prowadzony do dnia 31.12.2003r.) 2003-08-01
Rejestr zaświadczeń o stanie majątkowym 2003-07-15
Rejestr zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach oraz stwierdzających stan zaległości podatkowych 2003-07-15
Rejestr przedpoborowych (prowadzony do 30.11.2009r.) 2003-07-15
Wykaz osób o nie uregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony 2005-12-16
Wykaz przedpoborowych (prowadzony do 30.11.2009r.) 2005-12-16
Rejestr przypisów i odpisów zobowiązania pieniężnego 2003-07-15
Rejestr wymiarowy 2003-07-15
Stały rejestr wyborców 2003-07-15
Rejestr wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 2004-09-15
Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym 2004-09-16
Rejestr skarg i wniosków 2005-06-27
Rejestr instytucji kultury 2005-06-28
Rejestr sprzedaży vat 2005-07-11
Rejestr zakupu vat 2005-07-11
Ewidencja działalności gospodarczej 2003-07-15
Ewidencja ludności 2003-07-15
Ewidencja nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości 2003-07-15
Księgi stanu cywilnego 2003-07-15
Ewidencja wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (prowadzony do dnia 28.02.2015r.) 2003-07-15
Ewidencja wydanych zaświadczeń do bonów paliwowych(prowadzona do dnia 30.04.2004r.) 2003-07-15
Ewidencja wysłanych upomnień 2003-07-15
Ewidencja tytułów wykonawczych 2003-07-15
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie 2005-06-27
Ewidencja pojazdów dla celów podatkowych 2005-06-28
Ewidencja podatkowa nieruchomości 2005-06-28
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2005-06-28
Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego 2003-07-15
Archiwum zakładowe Urzędu Gminy Jodłowa 2003-07-15
Lista poborowych z terenu Gminy Jodłowa podlegających zgłoszeniu się do poboru (prowadzony do 30.11.2009r.) 2006-01-23
Lista stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej 2012-03-14
Rejestr osób objętych rejestracją 2012-03-14
Rejestr zarządzeń Kierownika Urzędu 2012-09-21
Rejestr upoważnień 2012-09-21
Rejestr pełnomocnictw 2012-09-21
Rejestr działalności regulowanej 2013-01-03
Rejestr zbiorów danych osobowych 2017-06-12