Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji: 16
Nazwa pozycji: Stały rejestr wyborców
Data publikacji: 2003-07-15
Potrzebne dokumenty
 1. Wypełniony i podpisany „wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców” oraz
 2. kserokopia ważnego dokumentu stwierdzające tożsamość wnioskodawcy.
 3. pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 4. dokument stwierdzający tożsamość do wglądu .
Podstawa prawna
ustawa z dnia 05 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy /Dz. U. z 2011 r. nr 21 poz. 112 ze zm./
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Jodłowa pokój nr 4
Termin załatwienia sprawy 3 dni od dnia złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy 3 dni od doręczenia decyzji.
Od decyzji o odmowie wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Jodłowa w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje
Rejestr Wyborców część A

 1. Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu .
 2. Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców , jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek.
 3. Wyborcy nigdzie nie zamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy mogą zostać wpisani do rejestru wyłącznie na swój wniosek.
 4. Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały mogą zostać wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie wniosek w urzędzie gminy.
 Rejestr wyborców część B
Do rejestru wyborców część B na własny wniosek mogą wpisywać się obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, stale zamieszkali na obszarze gminy.

Sposób załatwienia

 • przyjęcie wniosku o wpisanie do rejestru wyborców
 • wydanie decyzji
 • wpisanie do rejestru wyborców


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-07-15

Załączniki

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0