Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

UCHWAŁA NR XIII/60/03
RADY GMINY JODŁOWA
z dnia 29 grudnia 2003 r

 w sprawie: budżetu Gminy Jodłowa na 2004 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.„d”, lit.„i”, pkt 10, art. 51 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 109 ust.1, art.122, art.124, art. 128 ust. 2 pkt 1 i 2, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611) Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2004 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w wysokości: 6.737.139 zł, w tym:
  a) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami w kwocie: 260.645 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
  b) dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości: 33.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2004 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości: 7.942.139 zł, w tym:
3. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1 obejmuje:

 1. wydatki bieżące w wysokości: 5.942.139 zł, w tym:
  a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości: 4.022.192 zł,
  b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości: 260.645 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
  c) dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego, na pokrycie różnicy cen za wprowadzanie ścieków i wywóz śmieci w wysokości; 48.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 niniejszej uchwały,
  d) dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości: 135.000 zł,
  e) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 58.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
 2. wydatki majątkowe w wysokości: 1.900.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
 3. wydatki na obsługę długu publicznego – 100.000 zł

§ 3

 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.205.000 zł
 2. Ustala się rozchody na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 295.000 zł.
 3. Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 1.500.000 zł, w tym deficytu w wysokości 1.205.000 zł ustala się kredyt bankowy lub pożyczki z funduszy celowych.
 4. Przychody związane z finansowaniem wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 1.500.000 zł, w tym deficytu w wysokości 1.205.000 zł oraz rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
 5. Prognozę sfinansowania długu publicznego przez Gminę określa załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4

Tworzy się w budżecie Gminy rezerwy:

 1. ogólną w wysokości: 75.000 zł,
 2. celową w wysokości: 60.000 zł – z przeznaczeniem na realizacje nie zaplanowanych zadań w oświacie

§ 5

Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy Jodłowa do:

 1. Zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu w wysokości do 100.000 zł,
 2. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 3. Dokonywania zmian w budżecie w zakresie przesunięć w limitach wydatków obejmujących tylko wydatki tego samego działu, za wyjątkiem:
  - zmian limitów przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
  - zmian dotyczących wydatków majątkowych.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal

Nazwa pozycji Data
Uchwała Nr XIV/4/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok 2004-05-12
Zarządzenie Nr 17/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2004 r. 2004-05-12
Uchwała Nr XV/9/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 02 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok 2004-05-12
Uchwała Nr XV/11/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 02 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok 2004-05-12
Zarządzenie Nr 20/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2004 rok. 2004-05-12
Zarządzenie Nr 23/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 kwietnia 2004 r. w spawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2004 rok 2004-05-12
Zarządzenie Nr 28/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2004 rok 2004-08-30
Zarządzenie Nr 35/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2004 rok. 2004-08-30
Zarządzenie Nr 39/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2004 rok. 2004-08-30
Uchwała Nr XVI/20/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego 2004-08-31
Uchwała Nr XVI/21/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok. 2004-08-31
Uchwała Nr XVI/22/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2004-08-31
Zarządzenie Nr 47/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie zmina w budżecie gminy Jodłowa na 2004 rok 2004-09-01
Uchwała Nr XVII/24/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 r. 2004-09-01
Zarządzenie Nr 58/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 sierpnia w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2004 rok 2004-09-01
Zarządzenie Nr 63/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 08 września 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2004 rok 2004-11-10
Uchwała Nr XVIII/35/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 15 października 2004 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok. 2004-11-10
Uchwała Nr XVIII/34/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 15 października 2004 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego 2006-05-09
Uchwała Nr XVIII/37/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 15 października 2004 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/34/04 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego 2006-05-09
Zarządzenie Nr 80/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodlowa na 2004 rok 2006-05-09
Zarządzenie Nr 81/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 listopada 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2004 rok 2006-05-09
Zarządzenie Nr 83/04 Wójta Gminy Jodłowa zdnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2004 rok 2006-05-09
Uchwała Nr XIX/54/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok 2006-05-09
Zarządzenie Nr 92/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2004 rok 2006-05-09
Uchwała Nr XX/59/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok 2006-05-09

Osoby odpowiedzialne

mgr Renata Błaszczyk

Stanowisko: Skarbnik

Tel: 14 630 20 21

14 683 30 53 w. 121

Załączniki

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2006-05-12