Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 8
Nazwa pozycji: Zarządzenie Nr 35/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2004 rok.
Data publikacji: 2004-08-30
Osoba, która stworzyła pozycję:   

ZARZĄDZENIE NR 35/04
WÓJTA GMINY JODŁOWA
z dnia 25 maja 2004 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2004 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z póź.zm.) art.128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148, z póź.zm.), uchwały Nr XIII/60/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie: budżetu Gminy Jodłowa na 2004 rok z późniejszymi zmianami, zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany budżetu i w budżecie gminy Jodłowa na 2004 rok:

1. WYDATKI

 1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 17.000 zł - jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia.
 2. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1 obejmuje:
  a) wydatki bieżące w wysokości: 17.000 zł
 3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 17.000 zł - jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia.
 4. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1 obejmuje:
  a) wydatki bieżące w wysokości: 17.000 zł
  w tym: rezerwa ogólna – 12.000 zł

§ 2

Budżet gminy po wprowadzeniu zmian wynosi:

 • dochody ogółem: 7.180.446 zł
 • wydatki ogółem: 8.534.969 zł
 • przychody ogółem: 1.649.523 zł
 • rozchody ogółem: 295.000 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

Załączniki

 • Ilość pobrań: 0