Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 13
Nazwa pozycji: Zarządzenie Nr 47/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie zmina w budżecie gminy Jodłowa na 2004 rok
Data publikacji: 2004-09-01
Osoba, która stworzyła pozycję:   

ZARZĄDZENIE NR 47/04
WÓJTA GMINY JODŁOWA
z dnia 29 lipca 2004 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2004 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z póź.zm.) art.128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148, z póź.zm.), uchwały Nr XIII/60/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie: budżetu Gminy Jodłowa na 2004 rok z późniejszymi zmianami, decyzji Nr 39 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28.06.2004 r., decyzji Nr 40 Wojewody Podkarpackiego z dnia 29.06.2004 r., decyzji Nr 40 Wojewody Podkarpackiego z dnia 29.06.2004 r., Nr 8 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Rzeszowie z dnia 27.07.2004 r., zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany budżetu i w budżecie gminy Jodłowa na 2004 rok:

1. DOCHODY

 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę: 135.631 zł - jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia tym: dotacje na realizacje zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami, w kwocie: 37.829 zł – jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia
 2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę: 118.729 zł - jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia tym: dotacje na realizacje zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami, w kwocie: 118.729 zł – jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia

2. WYDATKI

 1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 145.686 zł - jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia.
 2. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1 obejmuje:
  a) wydatki bieżące w wysokości: 145.686 zł w tym: wydatki na realizacje zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami, w kwocie: 37.829 zł – jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia
 3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 128.784 zł - jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia.
 4. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1 obejmuje:
  a) wydatki bieżące w wysokości: 128.784 zł
  w tym: wydatki na realizacje zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami, w kwocie: 118.729 zł – jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Budżet gminy po wprowadzeniu zmian wynosi:

 • dochody ogółem: 7.227.071 zł
 • wydatki ogółem: 7.636.594 zł
 • przychody ogółem: 704.523 zł
 • rozchody ogółem: 295.000 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal

Załączniki

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0