Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 14
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XVII/24/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 r.
Data publikacji: 2004-09-01
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

UCHWAŁA NR XVII/24/04
RADY GMINY JODŁOWA
z dnia 13 sierpnia 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z póź.zm.) i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r - Nr 15, poz.148 z póź.zm.) oraz uchwała Nr XIII/60/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie: budżetu Gminy Jodłowa na 2004 rok, Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

I. DOCHODY

1) Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę: 16.808 zł - jak w załączniku Nr 1do uchwały w tym: dotacje na realizacje zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami, w kwocie: 5.570 zł – jak w załączniku Nr 3 do uchwały

II. WYDATKI

 1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 98.899 zł - jak w załączniku nr 2 do uchwały.
 2. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1 obejmuje:
  a) wydatki bieżące w wysokości: 89.899 zł,
  – zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami – 11.906 zł – jak w załączniku nr 4 do uchwały,
  – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.647 zł
  b) wydatki majątkowe w wysokości: 9.000 zł – jak w załączniku nr 5 do uchwały,
 3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 82.091 zł - jak w załączniku Nr 2 do uchwały
 4. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 3 obejmuje:
  a) wydatki bieżące w wysokości: 62.091 zł;
  z tego:
  – zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami – 6.336 zł – jak w załączniku nr 4 do uchwały,
  – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.868 zł
  – rezerwa oświatowa - 12.000 zł
  – rezerwa ogólna – 17.000 zł
  b) wydatki majątkowe w wysokości: 955 zł – jak w załączniku nr 5 do uchwały,
  c) wydatki na obsługę długu publicznego – 19.045 zł

§ 2

Budżet gminy po wprowadzeniu zmian wynosi:

 • dochody ogółem: 7.243.879 zł
 • wydatki ogółem: 7.653.402 zł
 • przychody ogółem: 704.523 zł
 • rozchody ogółem: 295.000 zł

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal

Załączniki

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0