Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 6
Nazwa pozycji: Zarządzenie Nr 23/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 kwietnia 2004 r. w spawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2004 rok
Data publikacji: 2004-05-12
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

ZARZĄDZENIE NR 23/04
WÓJTA GMINY JODŁOWA
z dnia 30 kwietnia 2004 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2004 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z póź.zm.) art.128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148, z póź.zm.), uchwały Nr XIII/60/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie: budżetu Gminy Jodłowa na 2004 rok z późniejszymi zmianami oraz decyzji Nr 24 Wojewody Podkarpackiego z dnia 20.04.2004 r. i decyzji Nr 2 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Rzeszowie, zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany budżetu i w budżecie gminy Jodłowa na 2004 rok:

1. DOCHODY

1) Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę: 9.279 zł - jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia tym: dotacje na realizacje zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami, w kwocie: 9.279 zł – jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia

2. WYDATKI

 1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 11.779 zł - jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia.
 2. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1 obejmuje: a) wydatki bieżące w wysokości: 9.229 zł w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.090 zł, - wydatki na realizacje zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami, w kwocie: 9.279 zł – jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia b) wydatki majątkowe w wysokości: 2.550 zł
 3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 2.500 zł - jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia.
 4. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1 obejmuje: a) wydatki bieżące w wysokości: 2.500 zł

§ 2

Budżet gminy po wprowadzeniu zmian wynosi:

 • dochody ogółem: 6.914.440 zł
 • wydatki ogółem: 8.268.963 zł
 • przychody ogółem: 1.649.523 zł
 • rozchody ogółem: 295.000 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

Załączniki

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0