Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 2
Nazwa pozycji: Zarządzenie Nr 17/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2004 r.
Data publikacji: 2004-05-12
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

ZARZĄDZENIE NR 17/04
WÓJTA GMINY JODŁOWA
z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2004 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z póź.zm.) art.128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148, z póź.zm.) oraz uchwały Nr XIII/60/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie: budżetu Gminy Jodłowa na 2004 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany budżetu i w budżecie gminy Jodłowa na 2004 rok:

1. WYDATKI

  1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 6.840 zł - jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia.
    • Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1 obejmuje wydatki bieżące w wysokości: 6.840 zł
  2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 6.840 zł - jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia
  3. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 3 obejmuje wydatki bieżące w wysokości: 6.840 zł, w tym:

§ 2

Budżet gminy po wprowadzeniu zmian wynosi:

  • dochody ogółem: 6.754.139 zł
  • wydatki ogółem: 7.959.139 zł
  • przychody ogółem: 1.500.000 zł
  • rozchody ogółem: 295.000 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0