Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 3
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XV/9/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 02 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok
Data publikacji: 2004-05-12
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

UCHWAŁA NR XV/9/04
RADY GMINY JODŁOWA
z dnia 02 kwietnia 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z póź.zm.) i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r - Nr 15, poz.148 z póź.zm.) oraz uchwała Nr XIII/60/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie: budżetu Gminy Jodłowa na 2004 rok, Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

I. DOCHODY

 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę: 29.073 zł - jak w załączniku Nr 1do uchwały w tym:
  dotacje na realizacje zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami, w kwocie: 29.073 zł – jak w załączniku Nr 5 do uchwały
 2. Zmniejszyć budżetu gminy o kwotę: 400 zł - jak w załączniku Nr 1do uchwały w tym: dotacje na realizacje zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami, w kwocie: 400 zł – jak w załączniku Nr 5 do uchwały

II. WYDATKI

 1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 253.957 zł - jak w załączniku nr 2 do uchwały.
 2. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1 obejmuje:
  a) wydatki bieżące w wysokości: 88.957 zł, tym:
  – zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami – 20.200 zł – jak w załączniku nr 6 do uchwały,
  – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 361 zł
  b) wydatki majątkowe w wysokości: 165.000 zł – jak w załączniku nr 4 do uchwały,
 3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 75.761 zł - jak w załączniku Nr 2 do uchwały
 4. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 3 obejmuje:
  a) wydatki bieżące w wysokości: 5.400 zł, w tym:
  – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 361 zł
  – rezerwa oświatowa – 5.000 zł ,
  b) wydatki majątkowe w wysokości: 70.000 zł – jak w załączniku nr 4 do uchwały,

III. PRYCHODY

1) Zwiększyć przychody budżetu gminy o kwotę: 149.523 zł - jak w załączniku nr 3 do uchwały (przychody to nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych tzw. „wolne środki”)

§ 2

Budżet gminy po wprowadzeniu zmian wynosi:

 • dochody ogółem: 6.782.812 zł
 • wydatki ogółem: 8.137.335 zł
 • przychody ogółem: 1.649.523 zł
 • rozchody ogółem: 295.000 zł

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal

Załączniki

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0