Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 10
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XVI/21/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok.
Data publikacji: 2004-08-31
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

UCHWAŁA NR XVI/21/04
RADY GMINY JODŁOWA
z dnia 18 czerwca 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź.zm.) i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r - Nr 15, poz. 148 z póź.zm.) oraz uchwała Nr XIII/60/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie: budżetu Gminy Jodłowa na 2004 rok. Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§1

I. DOCHODY

l) Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę: 20.729 zl - jak w załączniku Nr l do uchwały

II. WYDATKI

 1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 260.729 zł - jak w załączniku nr 2 do uchwały.
 2. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. l obejmuje:
  a) wydatki bieżące w wysokości: 50.729 zł,
  b) wydatki majątkowe w wysokości: 210.000 zł - jak w załączniku nr 4 do uchwały,
 3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 1.185.000 zł -jak w załączniku Nr 2 do uchwały
 4. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 3 obejmuje:
  a) wydatki bieżące w wysokości: 25.000 zł
  z tego:
  rezerwa oświatowa 5.000 zł
  rezerwa ogólna 20.000 zł
  b) wydatki majątkowe w wysokości: l. 150.000 zł - jak w załączniku nr 4 do uchwały,
  c) wydatki na obsługę długu publicznego – 10.000 zł

III. PRZYCHODY

 1. Zwiększyć przychody budżetu gminy o kwotę: 205.000 zł - jak w załączniku nr 3 do uchwały (planowany do zaciągnięcia kredyt na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr l i Gimnazjum w Jodłowej – 155.000 zł; pn. Obiekt dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej – 50.000 zł).
 2. Zmniejszyć przychody budżetu gminy o kwotę: 1.150.000 zł - jak w załączniku nr 3 do uchwały (planowany do zaciągnięcia kredyt na zadanie inwestycyjne pn. Sortownia odpadów komunalnych w Jodłowej).

§2

Ustala się limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w gminie Jodłowa, jak w załączniku Nr 5 do uchwały

§3

Budżet gminy po wprowadzeniu zmian wynosi:

 • dochody ogółem: 7.210.169 zł
 • wydatki ogółem: 7.619.692 zł
 • przychody ogółem: 704.523 zł
 • rozchody ogółem: 295.000 zł

§4

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Jodłowa

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

Załączniki

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0