Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 10
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XVI/20/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego
Data publikacji: 2004-08-31
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

UCHWAŁA NR XVI/20/04
RADY GMINY JODŁOWA
z dnia 18 czerwca 2004 r.

 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. 4 i art. 58 ust. l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 Nr 23 poz.220. Nr 62 poz.558. Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), Rada Gminy Jodłowa, uchwala, co następuje:

§1

  1. W celu realizacji zadania inwestycyjnego upoważnia się Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego granicę ustaloną w budżecie gminy na 2004 rok na III etap prac budowalno – montażowo - wykończeniowych dla inwestycji pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr l i Gimnazjum w Jodłowej" w kwocie 500.000 zł.
  2. Zobowiązanie określone w ust. l w kwocie 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) pokryte zostanie z wpływów z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego w 2005 roku.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal