Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 4
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XV/11/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 02 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok
Data publikacji: 2004-05-12
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

UCHWAŁA NR XV/11/04
RADY GMINY JODŁOWA
z dnia 02 kwietnia 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z póź.zm.) i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r - Nr 15, poz.148 z póź.zm.) oraz uchwała Nr XIII/60/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie: budżetu Gminy Jodłowa na 2004 rok, Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

I. WYDATKI

  1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 1.000 zł - jak w załączniku nr 1 do uchwały. tym:
    na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – budowa kaplicy przy szpitalu psychiatrycznym w Straszęcinie – 1.000 zł
  2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 1.000 zł - jak w załączniku Nr 1 do uchwały w tym: rezerwa oświatowa – 1.000 zł

§ 2

Budżet gminy po wprowadzeniu zmian wynosi:

  • dochody ogółem: 6.782.812 zł
  • wydatki ogółem: 8.137.335 zł
  • przychody ogółem: 1.649.523 zł
  • rozchody ogółem: 295.000 zł

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Jodłowa. 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0