Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 17
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XVIII/35/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 15 października 2004 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok.
Data publikacji: 2004-11-10
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

UCHWAŁA NR XVIII/35/04
RADY GMINY JODŁOWA
z dnia 15 października 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z póź.zm.) i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r - Nr 15, poz.148 z póź.zm.) oraz uchwała Nr XIII/60/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie: budżetu Gminy Jodłowa na 2004 rok, Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

I. DOCHODY

 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę: 130 zł - jak w załączniku Nr 1 do uchwały w tym: dotacje na realizacje zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami, w kwocie: 130 zł – jak w załączniku Nr 4 do uchwały
 2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę: 5 zł - jak w załączniku Nr 1 do uchwały w tym: dotacje na realizacje zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami, w kwocie: 5 zł – jak w załączniku Nr 4 do uchwały

II. WYDATKI

 1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 72.523zł - jak w załączniku nr 2 do uchwały.
 2. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1 obejmuje:
  a) wydatki bieżące w wysokości: 47.523 zł, w tym:
  – zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami – 130 zł – jak w załączniku nr 5 do uchwały,
  – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.153 zł
  b) wydatki majątkowe w wysokości: 25.000 zł – jak w załączniku nr 6 do uchwały,
 3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 227.398 zł - jak w załączniku Nr 2 do uchwały
 4. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 3 obejmuje:
  a) wydatki bieżące w wysokości: 62.393 zł;
  w tym:
  – zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami – 5 zł - jak w załączniku nr 5 do uchwały,
  – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27.790 zł
  – rezerwa ogólna – 5.500 zł
  b) wydatki na obsługę długu publicznego – 10.000 zł
  c) wydatki majątkowe w wysokości: 155.005 zł – jak w załączniku nr 6 do uchwały,

III. PRYCHODY

1) Zmniejszyć przychody budżetu gminy o kwotę: 155.000 zł - jak w załączniku nr 3 do uchwały (planowany do zaciągnięcia kredyt na zadania inwestycyjne: pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Jodłowej).

§ 2

Budżet gminy po wprowadzeniu zmian wynosi:

 • dochody ogółem: 7.252.003 zł
 • wydatki ogółem: 7.506.526 zł
 • przychody ogółem: 549.523 zł
 • rozchody ogółem: 295.000 zł

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Rady
Barbara Wal

Załączniki

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0