Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 10
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XVI/22/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Data publikacji: 2004-08-31
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

UCHWAŁA NR XVI/22/04
RADY GMINY JODŁOWA
z dnia 18 czerwca 2004 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. - Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 48 ust. 1 pkt 2, art. 49 ust 1 art. 50 i art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) - Rada Gminy Jodłowa uchwaliła, co następuje:

§1

  1. Postanawia się zaciągnąć w 2004 roku, kredyt długoterminowy na okres 5 lat, w kwocie 350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych, tj. sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej".
  2. Wypłata kredytu nastąpi w 2004 roku, w jednej transzy, w wysokości: 350.000 zł.

§2

Wybór banku nastąpi w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

§3

  1. Zabezpieczeniem kredytu długoterminowego będzie weksel in blanco z deklaracją wekslową.
  2. Zobowiązanie z kredytu łącznie z odsetkami i z weksla „ in blanco" pokryte będzie, w latach 2005- 2009 z dochodów własnych budżetu gminy, tj. z tytułu podatku od nieruchomości.

§4

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal