Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 1
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XIV/4/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok
Data publikacji: 2004-05-12
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

UCHWAŁA NR XV/4/04
RADY GMINY JODŁOWA
z dnia 23 lutego 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z póź.zm.) i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r - Nr 15, poz.148 z póź.zm.) oraz uchwała Nr XIII/60/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie: budżetu Gminy Jodłowa na 2004 rok, Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

I. DOCHODY

1) Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę: 17.000 zł - jak w załączniku nr 1 do uchwały.

II. WYDATKI

 1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 61.000 zł – jak w załączniku nr 2 do uchwały.
 2. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1 obejmuje:
  a) wydatki bieżące w wysokości:2.000 zł,
  b) wydatki majątkowe w wysokości 59.000 zł – jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 44.000 zł – jak w załączniku Nr 2 do uchwały
 4. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 3 obejmuje:
  a) wydatki bieżące w wysokości: 44.000 zł,
  w tym:
  – rezerwa oświatowa – 13.000 zł
  – rezerwa ogólna – 2.000 zł

§ 2

Budżet gminy po wprowadzeniu zmian wynosi:

 • dochody ogółem: 6.754.139 zł
 • wydatki ogółem: 7.959.139 zł
 • przychody ogółem: 1.500.000 zł
 • rozchody ogółem: 295.000 zł

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal

Załączniki

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0