Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

TEKST JEDNOLITY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2003 ROK

 UCHWAŁA NR III/82/02
RADY GMINY JODŁOWA
z dnia 27 grudnia 2002 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2003 ROK

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.„d” i „i” oraz pkt 10, art. 51 ust.2, art. 54, art. 57, art. 58, art.60 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, Dz.U. z 2002 Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271),) oraz art. 109 ust.1, art.113, art.114, art.116, art.122, art.124, art.125 ust.1, art.127, art. 128 ust. 2, art.134 ust.1, 3, 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r - Nr 155, poz. 1014, z 1999 Nr 49 poz.485, Nr 38 poz.360, Nr 70 poz.778, Nr 110 poz.1255, z 2000 r. Nr 6, poz.69, Nr 12, poz.136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45. poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98 poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz.1368, Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 41, poz. 363, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156. poz. 1300, Nr 200 poz.1685 ) Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2003 rok w wysokości: 6.938.026 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Ogólna kwota dochodów, o których mowa w ust.1 obejmuje:
  a) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami w kwocie: 637.182 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
  b) dotację na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.738 zł, jak w załączniku Nr 5 do uchwały.
  c) dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości: 35.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2003 rok w wysokości: 6.643.026 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1 obejmuje:
  1. wydatki bieżące w wysokości: 6.062.366 zł, w tym:
  a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości: 3.664.952 zł,
  b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości: 637.182 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
  c) wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.738 zł, jak w załączniku Nr 5 do uchwały.
  d) dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego, na pokrycie różnicy cen za wprowadzanie ścieków i wywóz śmieci w wysokości; 48.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 niniejszej uchwały,
  e) dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości: 135.000 zł,
  f) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 62.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
  2. wydatki majątkowe w wysokości: 495.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
  3. wydatki na obsługę długu publicznego – 85.660 zł

§ 3

Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości: 295.000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów bankowych i pożyczek - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Tworzy się w budżecie Gminy rezerwy: - ogólną w wysokości: 65.000 zł, - celową w wysokości: 250.500 zł – z przeznaczeniem na realizacje nie zaplanowanych zadań w oświacie

§ 5

 Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6

 Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7

 Upoważnia się Wójta Gminy Jodłowa do:

 1. Zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu w wysokości do 100.000 zł,
 2. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 3. Dokonywania zmian w budżecie w zakresie przesunięć w limitach wydatków obejmujących tylko wydatki tego samego działu,
 4. Przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej jednostkom organizacyjnym Gminy, za wyjątkiem: - zmian limitów przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - zmian dotyczących wydatków majątkowych.

§ 8

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 10

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie w roku budżetowym 2003.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal

Nazwa pozycji Data
Uchwała Nr V/14/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 luty 2003r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok. 2003-08-11
Zarządzenie Nr 20/03 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2003 rok. 2003-08-11
Uchwała Nr VI/18/03 Rady Gminy Jodłowa zdnia 21 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok. 2003-08-11
Zarządzenie Nr 34/03 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2003 rok. 2003-08-11
Uchwała Nr VII/22/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok. 2003-08-12
Zarządzenie Nr 46/03 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2003 rok. 2003-08-12
Zarządzenie Nr 57/03 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 maja w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2003 rok. 2003-08-12
Zarządzenie Nr 59/03 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 06 czerwca 2003 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2003 rok. 2003-08-12
Uchwała Nr VIII/32/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 r. 2003-08-12
Uchwała Nr IX/35/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 r. 2003-08-14
Zarządzenie Nr 76/03 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2003 r. 2003-08-14
Uchwała Nr X/37/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok. 2003-09-30
Uchwała Nr XI/43/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 24 października 2003 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 r. 2003-12-04
Zarządzenie Nr 106/03 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2003 r. 2003-12-08
Zarządzenie Nr 110/03 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2003 r. 2003-12-08
Uchwała Nr XII/55/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 r. 2004-01-19
Zarządzenie Nr 116/03 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2003 rok. 2004-01-20
Uchwała Nr XIII/59/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok. 2004-01-20
Zarządzenie Nr 120/03 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2003 r. 2004-01-21

Osoby odpowiedzialne

mgr Renata Błaszczyk

Stanowisko: Skarbnik

Tel: 14 630 20 21

14 683 30 53 w. 121

Załączniki

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2006-05-12