Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji: 5
Nazwa pozycji: Uchwała Nr VII/22/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok.
Data publikacji: 2003-08-12

UCHWAŁA NR VII/22/03

RADY GMINY JODŁOWA

z dnia 16 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok

         Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806), art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r - Nr 15, poz.148), uchwała Nr III/82/02 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 grudnia 2002 r. - Uchwała budżetowa na 2003 rok, oraz uchwała V/1047/2003 z dnia 4 lutego 2003 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, uchwała Nr V/14/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok, zarządzenie nr 20/03 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 luty 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2003 rok, uchwała Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok, zarządzenie Nr 34/03 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Jodłowa na 2003 rok, Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

I. DOCHODY

1) Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę: 55.316 zł - jak w załączniku Nr 1do uchwały

w tym:

a) dotacje na realizacje zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami, w kwocie: 22.300 zł – jak w załączniku Nr 5 do uchwały

II. WYDATKI

1) Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 259.616 zł - jak w załączniku nr 2 do uchwały.

2) Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1 obejmuje:

a) wydatki bieżące w wysokości: 86.316 zł,

tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 13.500 zł

- dotacje na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 22.300 zł – jak w załączniku nr 6 do uchwały

b) wydatki majątkowe w wysokości: 173.300 zł – jak w załączniku nr 4 do uchwały,

3) Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 86.975 zł - jak w załączniku Nr 2 do uchwały

4) Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 3 obejmuje:

a) wydatki bieżące w wysokości: 69.500 zł,

w tym:

- rezerwa oświatowa – 4.000 zł

- rezerwa ogólna – 13.500 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości: 13.000 zł – jak w załączniku nr 4 do uchwały,

c) wydatki na obsługę długu publicznego – 4.475 zł

III. PRYCHODY

1) Zwiększyć przychody budżetu gminy o kwotę: 117.325 zł - jak w załączniku nr 3 do uchwały (przychody to nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych tzw. „wolne środki”)

§ 2

Budżet gminy po wprowadzeniu zmian wynosi:

- dochody ogółem: 6.929.092 zł

- wydatki ogółem: 6.751.417 zł

- przychody ogółem: 117.325 zł

- rozchody ogółem: 295.000 zł

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Barbara WalOsoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-08-12

Osoby odpowiedzialne

mgr Renata Błaszczyk

Stanowisko: Skarbnik

Tel: 14 630 20 21

14 683 30 53 w. 121

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0