Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji: 12
Nazwa pozycji: Uchwała Nr X/37/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok.
Data publikacji: 2003-09-30

UCHWAŁA NR X/37/03

RADY GMINY JODŁOWA

z dnia 27 sierpnia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok

     Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002 Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717), art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r - Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594), uchwała Nr III/82/02 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 grudnia 2002 r. - Uchwała budżetowa na 2003 rok, oraz uchwała V/1047/2003 z dnia 4 lutego 2003 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, uchwała Nr V/14/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok, zarządzenie nr 20/03 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 luty 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2003 rok, uchwała Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok, zarządzenie Nr 34/03 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Jodłowa na 2003 rok, uchwała Nr VII/22/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok, zarządzenie Nr 46/03 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2003 rok, zarządzenie Nr 57/03 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2003 rok, zarządzenie Nr 59/03 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 06 czerwca 2003 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2003 rok, Uchwała Nr VIII/32/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok, uchwała Nr IX/35/03 z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie zamiany uchwały budżetowej na 2003 rok, zarządzenie r 76/03 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie zamian w budżecie gminy Jodowa na 2003 rok, Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

I. DOCHODY

 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę: 53.663 zł - jak w załączniku Nr 1 do uchwały w tym:

a) środki na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 50.000 zł

II. WYDATKI

 1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 179.883 zł - jak w załączniku nr 2 do uchwały.
 2. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1 obejmuje:

  a) wydatki bieżące w wysokości: 144.383 zł, w tym:

  wynagrodzenia i pochodne – 7.034 zł

  b) wydatki majątkowe w wysokości: 35.500 zł – jak w załączniku nr 3 do uchwały,

 3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 126.720 zł - jak w załączniku Nr 2 do uchwały
 4. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 3 obejmuje:

a) wydatki bieżące w wysokości: 5.000 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości: 121.220 zł – jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 2

Budżet gminy po wprowadzeniu zmian wynosi:

 • dochody ogółem: 7.015.604 zł
 • wydatki ogółem: 6.911.409 zł
 • przychody ogółem: 190.805 zł
 • rozchody ogółem: 295.000 zł

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Barbara WalOsoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-09-30

Osoby odpowiedzialne

mgr Renata Błaszczyk

Stanowisko: Skarbnik

Tel: 14 630 20 21

14 683 30 53 w. 121

Załączniki

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0