Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji: 3
Nazwa pozycji: Uchwała Nr VI/18/03 Rady Gminy Jodłowa zdnia 21 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok.
Data publikacji: 2003-08-11

UCHWAŁA NR VI/18/03

RADY GMINY JODŁOWA

z dnia 21 marca 2003 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok

          Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806), art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r - Nr 15, poz.148), uchwała Nr III/82/02 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 grudnia 2002 r. - Uchwała budżetowa na 2003 rok, oraz uchwała V/1047/2003 z dnia 4 lutego 2003 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

 I. WYDATKI

1) Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 97.000 zł - jak w załączniku nr 1 do uchwały.

2) Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1 obejmuje wydatki majątkowe w wysokości: 97.000 zł – jak w załączniku nr 2 do uchwały,

3) Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 97.000 zł - jak w załączniku Nr 1 do uchwały

4) Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 3 obejmuje:

1. wydatki bieżące w wysokości: 95.000 zł,

w tym:

- rezerwa oświatowa – 95.000 zł

2. wydatki na obsługę długu publicznego – 2.000 zł

§ 2

Budżet gminy po wprowadzeniu zmian wynosi:

- dochody ogółem: 6.873.776 zł

- wydatki ogółem: 6.578.776 zł

- rozchody ogółem: 295.000 zł

§ 3

 Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Barbara Wal Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-08-11

Osoby odpowiedzialne

mgr Renata Błaszczyk

Stanowisko: Skarbnik

Tel: 14 630 20 21

14 683 30 53 w. 121

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0