Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji: 10
Nazwa pozycji: Uchwała Nr IX/35/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 r.
Data publikacji: 2003-08-14

UCHWAŁA NR IX/35/03

RADY GMINY JODŁOWA

z dnia 23 lipca 2003 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok

          Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002 Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717), art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r - Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594), uchwała Nr III/82/02 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 grudnia 2002 r. - Uchwała budżetowa na 2003 rok, oraz uchwała V/1047/2003 z dnia 4 lutego 2003 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, uchwała Nr V/14/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok, zarządzenie nr 20/03 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 luty 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2003 rok, uchwała Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok, zarządzenie Nr 34/03 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Jodłowa na 2003 rok, uchwała Nr VII/22/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok, zarządzenie Nr 46/03 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2003 rok, zarządzenie Nr 57/03 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2003 rok, zarządzenie Nr 59/03 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 06 czerwca 2003 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2003 rok, Uchwała Nr VIII/32/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok, Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

 I. WYDATKI

1) Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 87.000 zł - jak w załączniku nr 1 do uchwały.

2) Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1 obejmuje:

a) wydatki bieżące w wysokości: 17.000 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości: 70.000 zł – jak w załączniku nr 2 do uchwały,

3) Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 87.000 zł - jak w załączniku Nr 1 do uchwały

4) Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 3 obejmuje:

a) wydatki bieżące w wysokości: 17.000 zł, w tym: rezerwa ogólna – 17.000 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości: 70.000 zł – jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2

Budżet gminy po wprowadzeniu zmian wynosi:

- dochody ogółem: 6.961.941 zł

- wydatki ogółem: 6.857.746 zł

- przychody ogółem: 190.805 zł

- rozchody ogółem: 295.000 zł

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Barbara WalOsoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-08-14

Osoby odpowiedzialne

mgr Renata Błaszczyk

Stanowisko: Skarbnik

Tel: 14 630 20 21

14 683 30 53 w. 121

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0