Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji: 14
Nazwa pozycji: Zarządzenie Nr 106/03 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2003 r.
Data publikacji: 2003-12-08

ZARZĄDZENIE NR 106/03
WÓJTA GMINY JODŁOWA
z dnia 12 listopada 2003 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2003 rok

     Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002 Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 558, Nr 162, poz. 1568), art.128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r - Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611) oraz uchwały Nr III/82/02 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 grudnia 2002 r. - Uchwała budżetowa na 2002 rok, uchwały V/1047/2003 z dnia 4 lutego 2003 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, uchwały Nr V/14/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok, zarządzenia nr 20/03 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 luty 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2003 rok, uchwały Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok, zarządzenia nr 34/03 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2003 rok, uchwały Nr VII/22/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok, zarządzenia nr 46/03 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2003 r., zarządzenia nr 57/03 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2003 rok, zarządzenia nr 59/03 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 06 czerwca 2003 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2003 rok, uchwały Nr VIII/32/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok, uchwały Nr IX/35/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok, uchwały Nr X/37/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok, zarządzenia nr 93/03 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 września 2003 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2003 rok, uchwały Nr XI/43/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 24 października 2003 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany budżetu i w budżecie gminy Jodłowa na 2003 rok:

1. DOCHODY

 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę: 17.498 zł - jak w załączniku Nr 1do zarządzenia w tym:
  dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami, w kwocie: 17.000 zł – jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia
 2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę: 92.254 zł - jak w załączniku Nr 1do zarządzenia w tym:
  dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami, w kwocie: 92.254 zł – jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia

2. WYDATKI

 1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 152.691 zł - jak w załączniku nr 2 do zarządzenia.
 2. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1 obejmuje wydatki bieżące w wysokości: 152.691 zł, tym:
  • wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 48.800 zł
  • wydatki na realizacje zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami, w kwocie: 17.000 zł – jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia
 3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 227.447 zł - jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia
 4. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 3 obejmuje wydatki bieżące w wysokości: 227.447 zł, w tym:
  • wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 51.000 zł
  • wydatki na realizacje zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami, w kwocie: 92.254 zł – jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia
  • rezerwa ogólna – 8.000 zł

§ 2

Budżet gminy po wprowadzeniu zmian wynosi:

- dochody ogółem: 6.992.235 zł
- wydatki ogółem: 6.888.040 zł
- przychody ogółem: 190.805 zł
- rozchody ogółem: 295.000 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław KitaOsoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-12-08

Osoby odpowiedzialne

mgr Renata Błaszczyk

Stanowisko: Skarbnik

Tel: 14 630 20 21

14 683 30 53 w. 121

Załączniki

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0