Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji: 13
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XI/43/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 24 października 2003 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 r.
Data publikacji: 2003-12-04

UCHWAŁA NR XI/43/03
RADY GMINY JODŁOWA
z dnia 24 października 2003 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568), art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r - Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611), uchwały Nr III/82/02 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 grudnia 2002 r. - Uchwała budżetowa na 2003 rok, oraz uchwały V/1047/2003 z dnia 4 lutego 2003 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, uchwały Nr V/14/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok, zarządzenia nr 20/03 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 luty 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2003 rok, uchwały Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok, zarządzenia Nr 34/03 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Jodłowa na 2003 rok, uchwały Nr VII/22/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok, zarządzenia Nr 46/03 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2003 rok, zarządzenia Nr 57/03 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2003 rok, zarządzenia Nr 59/03 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 06 czerwca 2003 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2003 rok, uchwały Nr VIII/32/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok, uchwały Nr IX/35/03 z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok, uchwały Nr X/37/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok, zarządzenia nr 76/03 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodowa na 2003 rok, zarządzenia Nr 93/03 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 września 2003 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2003 rok - Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

I. DOCHODY

1) Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę: 25.715 zł - jak w załączniku Nr 1 do uchwały

II. WYDATKI

 1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 113.649 zł - jak w załączniku nr 2 do uchwały.
 2. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1 obejmuje:
  a) wydatki bieżące w wysokości: 39.867 zł,
  b) wydatki majątkowe w wysokości: 73.782 zł – jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 87.934 zł - jak w załączniku Nr 2 do uchwały
 4. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 3 obejmuje:
  a) wydatki bieżące w wysokości: 35.603 zł, w tym: rezerwa ogólna – 5.000 zł
  b) wydatki majątkowe w wysokości: 52.331 zł – jak w załączniku nr 3 do uchwały w tym: pomoc finansowa udzielona Powiatowi Dębickiemu – 17.772 zł
  c) wydatki na obsługę długu publicznego – 6.603 zł

§ 2

Budżet gminy po wprowadzeniu zmian wynosi:

- dochody ogółem: 7.066.991 zł
- wydatki ogółem: 6.962.796 zł
- przychody ogółem: 190.805 zł
- rozchody ogółem: 295.000 zł

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Barbara WalOsoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-12-04

Załączniki

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0