Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji: 6
Nazwa pozycji: Zarządzenie Nr 46/03 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2003 rok.
Data publikacji: 2003-08-12

ZARZĄDZENIE NR 46/03

WÓJTA GMINY JODŁOWA

z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2003 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002 Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806), art.128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r - Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594) oraz uchwała Nr III/82/02 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 grudnia 2002 r. - Uchwała budżetowa na 2002 rok, uchwała V/1047/2003 z dnia 4 lutego 2003 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, uchwała Nr V/14/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok, zarządzenie nr 20/03 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 luty 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2003 rok, uchwała Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok, zarządzenie nr 34/03 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2003 rok, uchwała Nr VII/22/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany budżetu i w budżecie gminy Jodłowa na 2003 rok:

1) Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 18.164 zł - jak w załączniku nr 1 do zarządzenia.

2) Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1 obejmuje:

a) wydatki bieżące w wysokości: 18.164 zł,

w tym:

    • wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 10 zł

3) Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 18.164 zł - jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia

4) Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 3 obejmuje: a) wydatki bieżące w wysokości: 18.164 zł,

 § 2

Budżet gminy po wprowadzeniu zmian wynosi:

 - dochody ogółem: 6.929.092 zł

 - wydatki ogółem: 6.751.417 zł

 - przychody ogółem: 117.325 zł

 - rozchody ogółem: 295.000 zł

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa

mgr Władysław KitaOsoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-08-12

Osoby odpowiedzialne

mgr Renata Błaszczyk

Stanowisko: Skarbnik

Tel: 14 630 20 21

14 683 30 53 w. 121

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0