Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji: 2
Nazwa pozycji: Zarządzenie Nr 20/03 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2003 rok.
Data publikacji: 2003-08-11

ZARZĄDZENIE NR 20/03

WÓJTA GMINY JODŁOWA

z dnia 27 lutego 2003 r.

 w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2003 rok

                    Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, Dz.U z 2002 Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271), art.128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r - Nr 15, poz. 148) oraz Nr III/82/02 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 grudnia 2002 r. - Uchwała budżetowa na 2002 rok, uchwała V/1047/2003 z dnia 4 lutego 2003 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie i uchwała Nr V/14/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany budżetu i w budżecie gminy Jodłowa na 2003 rok:

1. WYDATKI

1) Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 9.200 zł - jak w załączniku nr 1 do zarządzenia.

2) Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1 obejmuje:

a) wydatki bieżące w wysokości: 9.200 zł,

3) Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 9.200 zł - jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia

4) Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 3 obejmuje:

a) wydatki bieżące w wysokości: 9.200 zł,

w tym:

 - rezerwa ogólna – 500 zł

§ 2

Budżet gminy po wprowadzeniu zmian wynosi:

- dochody ogółem: 6.873.776 zł

- wydatki ogółem: 6.578.776 zł

- rozchody ogółem: 295.000 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Władysław KitaOsoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-08-11

Osoby odpowiedzialne

mgr Renata Błaszczyk

Stanowisko: Skarbnik

Tel: 14 630 20 21

14 683 30 53 w. 121

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0