Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Nazwa pozycji Data
Zarządzenie Nr 1/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2015 rok 2015-03-11
Zarządzenie Nr 2/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. 2015-03-11
Zarządzenie Nr 3/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrzenia złożonych projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Jodłowa. 2015-03-11
Zarządzenie Nr 4/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 stycznia 2015 r. dotyczące wyboru projektu z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Jodłowa i ustalenia wysokości dotacji. 2015-03-11
Zarządzenie Nr 5/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego. 2015-03-11
Zarządzenie Nr 6/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzanie w sprawie wyznaczenia składu osobowego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Jodłowa. 2015-03-11
Zarządzenie Nr 7/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23.01.2015 r. zmieniające zarządzanie w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia regulaminu jej pracy. 2015-03-11
Zarządzenie Nr 8/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy. 2015-03-11
Zarządzenie Nr 9/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego, stanowiącego mienie komunalne gminy Jodłowa. 2015-03-11
Zarządzanie Nr 10/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie umorzenia należności z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie faktur. 2015-03-11
Zarządzenie Nr 11/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2015-03-11
Zarządzanie Nr 12/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy Jodłowa. 2015-03-11
Zarządzenie Nr 13/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 luty 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2015 rok. 2015-03-11
Zarządzenie Nr 14/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Jodłowa. 2015-03-11
Zarządzanie Nr 15/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jodłowa. 2015-03-11
Zarządzenie Nr 16/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 09 marca 2015r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. 2015-03-11
Zarządzenie nr 17/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2015-07-20
Zarządzenie nr 18/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia raportu z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jodłowa w 2014 r. 2015-07-20
Zarządzenie Nr 19/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa. 2015-07-20
Zarządzenie Nr 20/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 17 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzoru zgłoszenia kandydata na Sołtysa i kandydata na członka Rady Sołeckiej, wzoru oświadczenia kandydata na Sołtysa i kandydata na członka Rady Sołeckiej o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności, wzoru wykazu wyborców popierających zgłoszenie kandydata na Sołtysa i kandydata na członka Rady Sołeckiej oraz wzoru zgłoszenia kandydata na członka komisji wyborczej w wyborach Sołtysów i członków Rad Sołeckich w gminie Jodłowa. 2015-07-20
Zarządzenie Nr 21/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 17 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania oraz protokołów głosowania i wyniku wyborów w wyborach Sołtysów i członków Rad Sołeckich w gminie Jodłowa. 2015-07-20
Zarządzenie Nr 22/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 17 marca 2015 r 2015-07-20
Zarządzenie Nr 23/15 Wójta Gminy Jodłowa – Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Jodłowa w 2015 roku. 2015-07-20
Zarządzenie Nr 24/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrzenia złożonych projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Jodłowa. 2015-07-20
Zarządzenie Nr 25/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 marca 2015 r. dotyczące wyboru projektu z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Jodłowa i ustalenia wysokości dotacji. 2015-07-20
Zarządzenie Nr 26/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2015 rok. 2015-07-20
Zarządzenie Nr 27/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie trybu pracy komisji wyborczych w wyborach Sołtysów i członków Rad Sołeckich. 2015-07-20
Zarządzenie Nr 28/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jodłowa za 2014 rok. 2015-07-20
Zarządzenie Nr 29/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne. 2015-07-20
Zarządzenie Nr 30/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2015 rok. 2015-07-20
Zarządzenie Nr 31/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały pod obrady Rady Gminy. 2015-07-20
Zarządzenie Nr 32/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej w Jodłowej Wisowej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej sołectwa Jodłowa Wisowa zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2015 r. 2015-07-20
Zarządzenie Nr 33/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej w Dęborzynie do przeprowadzenia wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej sołectwa Dęborzyn zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2015 r. 2015-07-20
Zarządzenie Nr 34/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie przedłożenia projektów pod obrady Rady Gminy. 2015-07-20
Zarządzenie Nr 35/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2015-07-20
Zarządzenie Nr 36/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy Jodłowa. 2015-07-20
Zarządzenie Nr 37/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej. 2015-07-20
Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2015 rok. 2015-07-20
Zarządzenie Nr 39/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne. 2015-07-20
Zarządzenie Nr 40/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne. 2015-07-20
Zarządzenie Nr 41/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2015 rok. 2015-07-21
Zarządzenie Nr 42/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 36/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy Jodowa. 2015-07-21
Zarządzenie Nr 43/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowo-rzeczowego sołectwa Jodłowa Górna na 2015 rok. 2015-07-21
Zarządzenie Nr 44/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej. 2015-07-21
Zarządzenie Nr 45/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej. 2015-07-21
Zarządzenie Nr 46/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2015 rok. 2015-07-21
Zarządzenie Nr 47/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za 2014 rok. 2015-07-21
Zarządzenie Nr 48/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowo-rzeczowego sołectwa Jodłowa Dolna na 2015 rok. 2015-07-21
Zarządzenie Nr 49/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowo-rzeczowego sołectwa Dzwonowa na 2015 rok. 2015-07-21
Zarządzenie Nr 50/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowo-rzeczowego sołectwa Zagórze na 2015 rok. 2015-07-21
Zarządzenie Nr 51/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowo-rzeczowego sołectwa Dębowa na 2015 rok. 2015-07-21
Zarządzenie Nr 52/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowo-rzeczowego sołectwa Jodłowa Wisowa na 2015 rok. 2015-07-21
Zarządzenie Nr 53/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowo-rzeczowego sołectwa Dęborzyn na 2015 rok. 2015-07-21
Zarządzenie Nr 54/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanych przez klęski żywiołowe w gminie Jodłowa. 2015-07-21
Zarządzenie Nr 55/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku wielofunkcyjnym WDK w Jodłowej. 2015-07-21
Zarządzenie Nr 56/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku wielofunkcyjnym WDK w Jodłowej. 2015-07-21
Zarządzenie Nr 57/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego. 2015-07-21
Zarządzenie Nr 58/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 09 czerwca 2015r. w sprawie zmiany planu finansowo - rzeczowego sołectwa Jodłowa Dolna na 2015 rok 2015-07-21
Zarządzenie Nr 59/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej. 2015-07-21
Zarządzenie Nr 60/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury- Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej za 2014 rok. 2015-07-21
Zarządzenie Nr 61/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy. 2015-07-21
Zarządzenie Nr 62/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, turystyki i krajoznawstwa, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 2015-07-21
Zarządzenie Nr 63/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej. 2015-07-21
Zarządzenie Nr 64/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy. 2015-07-21
Zarządzenie Nr 65/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2016 rok. 2015-07-21
Zarządzenie Nr 66/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przekazania w formie darowizny samochodu pożarniczego. 2015-07-21
Zarządzenie Nr 67/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2015 rok. 2015-07-21
Zarządzenie Nr 68/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne. 2015-07-21
Zarządzenie Nr 69/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 1 lipca 2015r zmieniające zarządzenie w sprawie: wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Jodłowa oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług. 2015-07-21
Zarządzenie nr 70/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 1 lipca 2015r zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia składu osobowego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Jodłowa. 2015-07-21
Zarządzenie Nr 71/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia działki mienia komunalnego w drodze bezprzetargowej. 2015-07-21
Zarządzenie Nr 72/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowo - rzeczowego sołectwa Jodłowa Górna na 2015 rok 2015-07-21
Zarządzenie Nr 73/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie zmiany planu finansowo - rzeczowego sołectwa Dzwonowa na 2015 rok 2015-07-21
Zarządzenie nr 74/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16.07.2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2015r w następujących zakresach: upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, upowszechnienia tradycji narodowej, rozwoju turystyki i krajoznawstwa. 2015-07-21
Zarządzenie Nr 75/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy. 2015-07-21
Zarządzenie nr 76/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 17 lipca 2015r w sprawie: zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Jodłowa w 2015 roku. 2015-09-18
Zarządzanie nr 77/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 17 lipca 2015r w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Remizy OSP w Jodłowej. 2015-09-18
Zarządzanie nr 78/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 lipca 2015r w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2015 rok. 2015-09-18
Zarządzanie nr 79/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 lipca 2015r w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego, stanowiącego mienie komunalne. 2015-09-18
Zarządzanie nr 80/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 4 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Jodłowa na I półrocze 2015 roku. 2015-09-18
Zarządzenie nr 81/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 6 sierpnia 2015r w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Jodłowej 2015-09-18
Zarządzenie nr 82/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11 sierpnia 2015r w sprawnie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej. 2015-09-18
Zarządzenie nr 83/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11 sierpnia 2015r w sprawnie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej. 2015-09-18
Zarządzanie nr 84/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11 sierpnia 2015r w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy Jodłowa. 2015-09-18
Zarządzanie nr 85/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 sierpnia 2015r w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Urzędu Gminy Jodłowa 2015-09-18
Zarządzanie nr 86/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 sierpnia 2015r w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum. 2015-09-18
Zarządzanie nr 87/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 17 sierpnia 2015r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. 2015-09-18
Zarządzanie nr 88/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 17 sierpnia 2015r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości z przeznaczeniem pod gminne targowisko 2015-10-12
Zarządzanie nr 89/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 sierpnia 2015r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2015-10-12
Zarządzanie nr 90/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2015 rok 2015-10-12
Zarządzanie nr 91/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 sierpnia 2015r w sprawnie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jodłowa 2015-10-12
Zarządzanie nr 92/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 sierpnia 2015r w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2015-10-12
Zarządzenie nr 93/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 sierpnia 2015r w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Jodłowej 2015-10-12
Zarządzanie nr 94/2015 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 sierpnia 2015r w sprawie pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Jodłowej 2015-10-12
Zarządzenie nr 95/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 1 września 2015r w sprawie wydzierżawienia działek mienia komunalnegow drodze bezprzetargowej 2015-10-12
Zarządzanie nr 96/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 1 września 2015r w sprawie rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego 2015-10-12
Zarządzanie nr 97/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 1 września 2015r w sprawie wydzierżawienia działki mienia komunalnego w drodze bezprzetargowej 2015-10-12
Zarządzenie nr 98/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 1 września 2015r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Gminy 2015-10-12
Zarządzanie nr 99/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 3 września 2015 r w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji do spraw Referendum 2015-10-12
Zarządzenie nr 100/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 4 września 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2015 rok 2015-10-12
Zarządzenie nr 101/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11 września 2015r w sprawie wynajęcia lokalu znajdującego się w budynku wielofunkcyjnym WDK w Jodłowej 2015-10-12
Zarządzenie nr 102/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11 września 2015r w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy Jodłowa 2015-10-12
Zarządzenie nr 103/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11 września 2015r w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2015-10-12
Zarządzenie nr 104/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 17 września 2015r zmieniające Zarządzenie Nr 90/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 października 2013r w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Jodłowa 2015-10-12
Zarządzenie nr 105/15 Wójta Gminy Jodłowa Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 22 wreśnia 2015 r. w sprawie udziału w Powiatowym Kompleksowym Ćwiczeniu Zgrywającym Obrony Cywilnej Powiatu Dębickiego 2015-10-12
Zarządzenie nr 106/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2015 rok 2015-10-15
Zarządzenie nr 107/15 Wójta Gminy Jodłowa Wójta Gminy Jodłowa z dnia 2 października 2015 r w sprawie: wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Jodłowa oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług 2015-10-15
Zarządzenie nr 108/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 2 października 2015 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2015-10-15
Zarządzenie Nr 109/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2015-10-15
Zarządzenie nr 110/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 października 2015 r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego, stanowiącego mienie komunalne 2015-10-15
Zarządzenie nr 111/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 października 2015r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy Jodłowa. 2015-10-20
Zarządzenie Nr 112/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej. 2015-11-20
Zarządzenie Nr 113/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 października 2015 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy. 2015-11-20
Zarządzenie Nr 114/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 październik 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2015 rok 2015-11-20
Zarządzenie Nr 115/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej. 2016-05-11
Zarządzenie Nr 116/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne. 2016-05-11
Zarządzenie Nr 117/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 października 2015 r. w sprawie oddania w użyczenie części działki nr 2144/2 stanowiącej mienie komunalne. 2016-05-11
Zarządzenie Nr 118/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały pod obrady Rady Gminy. 2016-05-11
Zarządzenie Nr 119/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego. 2016-05-11
Zarządzenie Nr 120/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne 2016-05-11
Zarządzenie Nr 121/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 października 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Jodłowa 2016-05-11
Zarządzenie Nr 122/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Jodłowa na 2016 rok 2016-05-11
Zarządzenie Nr 123/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jodłowa 2016-05-11
Zarządzenie Nr 124/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 listopada 2015 r. uchylające zarządzenie w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Urzędu Gminy Jodłowa 2016-05-11
Zarządzenie Nr 125/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie rozwiązania umowy najmu lokalu mieszkalnego 2016-05-11
Zarządzenie Nr 126/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2016-05-11
Zarządzenie Nr 127/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2016-05-11
Zarządzenie Nr 128/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2016-05-11
Zarządzenie Nr 129/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2015 rok 2016-05-11
Zarządzenie Nr 130/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2016-05-11
Zarządzenie Nr 131/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna z działek stanowiących mienie komunalne Gminy Jodłowa. 2016-05-11
Zarządzenie Nr 132/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2016-05-11
Zarządzenie Nr 133/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały pod obrady Rady Gminy 2016-05-11
Zarządzenie Nr 134/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2015 rok 2016-05-11
Zarządzenie Nr 135/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej, stanowiącym mienie komunalne 2016-05-11
Zarządzenie Nr 136/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku wielofunkcyjnym WDK w Jodłowej 2016-05-11
Zarządzenie Nr 137/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 2016-05-12
Zarządzenie Nr 138/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2016-05-12
Zarządzenie Nr 139/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne 2016-05-12
Zarządzenie Nr 140/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku wielofunkcyjnym WDK w Jodłowej 2016-05-12
Zarządzenie Nr 141/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Jodłowa 2016-05-12
Zarządzenie Nr 142/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej, stanowiącym mienie komunalne 2016-05-12
Zarządzenie Nr 143/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2016-05-12
Zarządzenie Nr 144/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego, stanowiącego mienie komunalne 2016-05-12
Zarządzenie Nr 145/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrzenia złożonych projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Jodłowa 2016-05-12
Zarządzenie Nr 146/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie oddania w użyczenie działki mienia komunalnego oraz lokalu użytkowego, stanowiącego mienie komunalne 2016-05-12
Zarządzenie Nr 147/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2016-05-12
Zarządzenie Nr 148/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy Jodłowa 2016-05-12
Zarządzenie Nr 149/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 grudnia 2015 r. uchylające zarządzenia Nr 20/13 w sprawie dokumentacji sporządzanej przez jednostki organizacyjne w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu 2016-05-12


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2015-03-11