Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


Gmina Jodłowa
 

 
Urząd Gminy Jodłowa

39-225 Jodłowa 1A
telefon: (14) 630 20 01;  fax: (14) 630 20 02
e-mail: gmina.jodlowa@jodlowa.eu
www: www.jodlowa.eu

Godziny pracy urzędu: poniedziałek do piątek w godzinach 7:00 do 15:00


KLAUZULA INFORMACYJNA

Urząd Gminy Jodłowa realizując swoje zadania przetwarza Państwa dane osobowe. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych -  "RODO" informujemy, iż:

1.   Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy Jodłowa jest Gmina Jodłowa,    39-225 Jodłowa 1A reprezentowana przez Wójta Gminy. Kontakt do Administratora: tel.: 14 6302001;  e-mail: gmina.jodlowa@jodlowa.eu

2.    Kontakt do Inspektora Ochrony Danych : inspektorodo@onet.pl

3.  Przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć następujące podstawy prawne przetwarzania:

a. w większości przypadków przetwarzamy dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c  RODO) "obowiązek prawny",

b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. b  RODO) 

c. na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. a  RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO)  "zgoda",

d. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. e  RODO),

e. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna przetwarzania art. 9 ust. 2 lit. b RODO),

f. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie  i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna przetwarzania art. 9 ust. 2 lit. g RODO).

4. W zależności od celu przetwarzania danych osobowych, podanie danych osobowych jest:

a. wymogiem ustawowym, niepodanie danych spowoduje brak możliwości skutecznej realizacji celu,

b. warunkiem zawarcia umowy lub rozpatrzenia wniosku. Skutkiem braku podania tych danych będzie brak możliwości załatwienia sprawy zgodnie ze złożonym wnioskiem/żądaniem,

c. dobrowolnym, konkretnym, świadomym, jednoznacznym okazaniem woli w przypadku udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5.  Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez okres wymagany odpowiednią kategoria archiwalną.

6. Administrator może przekazać Państwa dane innym odbiorcom jedynie na podstawie przepisów prawa, w tym umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7. Administrator nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a.  prawo dostępu do treści danych,

b. prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

c. prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
     -  dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
     -  dane osobowe są przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane,
     -  zgoda na przetwarzanie danych została wycofana i nie ma innej podstawy prawnej
         przetwarzania tych danych,
     -  dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
     -  dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
         przepisów prawa,

d. prawo do ograniczenia przetwarzania  w przypadku, gdy:

   - osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres
      pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
   - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się   
     usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
   - administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one
     potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec
     przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie
     administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

e. prawo do przenoszenia danych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
-  przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane
dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
-   przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ? przysługuje w przypadku spełnienia przesłanek wynikających z art. 21 RODO,

g.  jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa  danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa danych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

WÓJT GMINY JODŁOWA

JAN JANIGA


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
z transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk z Sesji Rady Gminy Jodłowa

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem przetwarzanych Państwa danych jest Gmina Jodłowa reprezentowane przez Wójta Gminy z siedzibą w Jodłowej 1A

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email gmina.jodlowa@jodlowa.eu, telefonicznie: 14 630 20 01 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się skontaktować poprzez email inspektorodo@onet.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym, który brzmi: "Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty".

ODBIORCY DANYCH


W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty, organy uzyskujące do nich dostęp jedynie na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich).

Państwa dane będą upublicznione na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, prawo ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania stanowi przepis prawa.


ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.  Ilość odwiedzin: 3463595