Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia 2017 rok

Drukuj
Ogłoszenia
Nazwa pozycji Data
Obwieszczenie z dnia 29.12.2017 r. znak IZP.6220.1.2014MT o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Wójta Gminy Jodłowa o środowiskowych uwarunkowaniach 2017-12-29
Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa z 14.12.2017r o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych 2017-12-14
Obwieszczenie z dnia 12.12.2017r. 2017-12-12
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 28 listopada 2017 r. znak WOOŚ.4260.2.7.2017.PM.15 oraz WOOŚ.4260.2.7.2017.PM.14 2017-11-29
Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Jodłowa z organizacjami pozarządowymi 2017-11-29
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie z dnia 21.11.2017r. 2017-11-21
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 08.11.2017 znak: WOOŚ.442.3.2017.AR.3 2017-11-09
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-11-09
Ogłoszenie o terminie przeprowadzeniu konsultacji w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 2017-11-08
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2017-11-02
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOOŚ.4260.2.7.2017.PM.10 z dnia 31.10.2017 r. 2017-11-02
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa o wydaniu decyzji znak DLI.I.6620.58.2016.AN.28 z dnia 12 października 2017 r. 2017-10-26
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2017-10-20
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza Sektora Finansów Publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego 2017-10-13
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne 2017-10-09
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-10-02
Ogłoszenie dotyczące otwartego spotkania w ramach konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jodłowa na lata 2016-2020 2017-09-21
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-09-14
Zarządzenie Wójta Gminy Jodłowa w sprawie zatwierdzenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Jodłowa w 2017 roku 2017-09-01
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-09-01
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IZP.6220.1.2014.MT z dnia 27.04.2015 r. 2017-08-24
Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2017-08-24
Obwieszczenie o opracowaniu projektu pod nazwą Gminny program Rewitalizacji Gminy Jodłowa na lata 2016 - 2020 wystąpieniu do organów współdziałających oraz o udziale społeczeństwa 2017-08-23
Obwieszczenie w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Jodłowa na lata 2016-2020 2017-08-21
Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowych w II otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 09.08.2017 2017-08-18
Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Jodłowa na lata 2016-2020 2017-08-11
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia dla Gminy Jodłowa pozwolenia wodnoprawnego. 2017-08-10
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia dla Gminy Jodłowa pozwolenia wodnoprawnego. 2017-08-10
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2017-08-10
Ogłoszenie II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku 2017-08-09
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego 2017-08-01
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego 2017-08-01
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jodłowa na lata 2017-2020 2017-07-27
Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia 2017-07-26
Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej z dnia 21.07.2017 2017-07-21
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia 2017-07-20
Decyzja Starosty Dębickiego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w Jodłowej 2017-07-12
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jodłowa na lata 2016-2020 2017-07-11
Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło , energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jodłowa na lata 2017-2032. 2017-07-11
Obwieszczenie z dnia 03.07.2017r. 2017-07-03
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2017-06-22
Dzień otwarty w Delegaturze KBW w Rzeszowie, 21 VI 2017 r. 2017-06-19
Zarządzenie Nr 50/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Jodłowa w 2017 roku. 2017-06-19
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2017-06-12
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do hodowli przynęty wędkarskiej białego robaka 2017-06-12
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o postępowaniu z udziałem społeczeństwa w opracowaniu projektu "Program Ochrony Środowiska Gminy Jodłowa na lata 2017 - 2020 2017-05-31
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym 19 maja 2017r. 2017-05-25
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku 2017-05-19
Obwieszczenie o aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Jodłowa wystąpieniu o opinię do organów współdziałających oraz o udziale społeczeństwa 2017-05-10
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2017-05-05
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Jodłowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016 2017-04-27
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o zakończeniu zbierania mateiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oczyszczalni ścieków dla Centrum Kulturalno - Sportowego w Dzwonowej 2017-04-20
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o zakończeniu zbierania mateiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oczyszczalni ścieków dla Centrum Kulturalno - Sportowego w Dębowej 2017-04-20
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oczyszczalni ścieków dla Centrum Kultury i Sportu w Jodłowej Górnej 2017-04-20
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o zakończeniu zbierania mateiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Dębowej 2017-04-20
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o zakończeniu zbierania mateiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jodłowa 2017-04-20
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o zakończeniu zbierania mateiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Dęborzynie 2017-04-20
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o zakończeniu zbierania mateiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jodłowa 2017-04-20
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 2017-04-04
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wszczęciu postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego Budowa przyobiektowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla Centrum Kulturalno-Sportowego w Dębowej 2017-03-24
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wszczęciu postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego Budowa przyobiektowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Dębowej 2017-03-23
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wszczęciu postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego Budowa przyobiektowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla Centrum Kulturalno-Sportowego w Dzwonowej 2017-03-23
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wszczęciu postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego Budowa przyobiektowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Dęborzynie 2017-03-23
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wszczęciu postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego Budowa przyobiektowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jodłowej 2017-03-23
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wszczęciu postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego Budowa przyobiektowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla Centrum Kultury i Sportu w Jodłowej Górnej 2017-03-23
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wszczęciu postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego Budowa przyobiektowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jodłowej 2017-03-23
Ogłoszenie wyników naboru projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Jodłowa 2017-03-15
Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa - nabór projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Jodłowa na dofinansowanie w 2017 roku zadania publicznego 2017-02-17
Ogłoszenie wyniku naboru projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Jodłowa w 2017 roku 2017-01-11
test 2018-09-06