Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia 2016 rok

Drukuj
Ogłoszenia
Nazwa pozycji Data
Zawiadomienie Marszałka Województwa Podkarpackiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy 2016-12-27
Informacja i obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 08.12.2016 r. znak: I-X.7840.1.51.2016 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola 2016-12-16
Ogłoszenie o naborze projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Jodłowa na dofinansowanie w 2017 roku zadania publicznego 2016-12-15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, zbiornikami wodociągowymi i pompownią wody w gminie Jodłowa - dla miejscowości: Dęborzyn, Dzwonowa, Zagórze, Jodłowa (sołectwo Jodłowa Dolna - część) z włączeniem do wodociągu w miejscowości Lubcza gmina Ryglice 2016-12-01
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym (instalacja policznikowa) wraz ze zjazdami i dojazdami do przepompowni oraz przyłącza wodociągowego do oczyszczalni ścieków oraz studni wierconej o poborze wody mniejszym niż 5m3/h wraz z kablami sterującymi i zasilającymi łączącymi studnię z oczyszczalnią ścieków 2016-11-29
Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej 2016-11-10
Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-11-07
Ogłoszenie Wójta Gminy o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 2016-11-04
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak ST-I.612.6.11.2016.JR z dnia 31 października 2016 r. 2016-11-03
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej 2016-11-03
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa biogazowni rolniczej o mocy 0,8 MWh w Jodłowej na działce nr 3400 w miejscowości Jodłowa 2016-11-02
Postanowienie Starosty Dębickiego dotyczące uzgodnienia budowy sieci kanalizacji sanitarnej 2016-10-28
Postanowienie Starosty Dębickiego dotyczące uzgodnienia budowy sieci wodociągowej 2016-10-28
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27.10.2016 2016-10-27
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2016-10-10
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej 2016-10-07
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 2016-10-03
Informacja o wydaniu decyzji z dnia 28 września 2016 Nr 1/4/16 znak: I-IV.747.1.4.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji 2016-10-03
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia uzgadniającego pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych 2016-09-30
Zarządzenie Wójta Gminy Jodłowa w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Jodłowa w 2016 roku 2016-09-28
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-09-27
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-09-20
Obwieszczenie z dnia 26.09.2016r.o umorzeniu postępowania administracyjnego 2016-09-26
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 12.09.2016r. 2016-09-20
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji celu publicznego 2016-09-12
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert 2016-09-12
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2016-09-16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-09-06
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego 2016-09-01
Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego 2016-08-31
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert n realizację zadań publicznych w 2016r. - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach integracji społecznej poprzez organizację warsztatów 2016-08-30
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej 2016-08-24
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2016-08-22
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji 2016-08-22
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wszczęciu postępowania administracyjnego 2016-08-18
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 2016-07-29
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2016-07-28
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2016-07-29
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 lipca 2016r. 2016-07-26
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2016-07-26
Obwieszczenie z dnia 18.07.2016r. o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn Budowa wodociągu w Gminie Jodłowa - etap I... 2016-07-18
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pubicznego 2016-07-14
Zarządzenie Wójta Gminy Jodłowa w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Jodłowa w 2016 roku 2016-07-06
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 2016-07-06
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2016-07-06
Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27.06.2016r. o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych 2016-06-27
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadamierzenia inwestycyjnego Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Jodłowa 2016-06-23
Informacja podsumowująca konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Jodłowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Jodłowa 2016-06-21
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert 2016-06-20
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa sieci napowietrznej oświetlenia drogowego w miejscowości Dzwonowa 2016-06-10
Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku 2016-06-09
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Jodłowa 2016-06-02
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wszczęciu postępowania administracyjnego dla budowy sieci napowietrznej oświetlenia drogowego w miejscowości Dęborzyn 2016-06-02
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa wodociągu w Gminie Jodłowa - etap I dla wsi: Dęborzyn, Dzwonowa, Zagórze, Jodłowa (sołectwo Jodłowa Dolna - część) 2016-06-02
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2016-05-31
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przebudowy drogi gminnej Gilowa - Wisowa 2016-05-31
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w sprawie budowy sieci napowietrznej w miejscowości Dzwonowa 2016-05-25
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2016-05-24
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Jodłowa 2016-05-06
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-04-29
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2016-04-29
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 29.04.2016r. 2016-04-29
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 kwietnia 2016r. 2016-04-27
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2016-04-13
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o przedłożeniu Raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola 2016-04-12
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wszczęciu postępowania o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pod nazwą 2016-04-12
Ogłoszenie z dnia 7 kwietnia 2016r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2016-04-07
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2016-03-31
Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Jodłowa 2016-03-30
Obwieszczenie o aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Jodłowa, wystąpieniu o opinię do organów współdziałających oraz o udziale społeczeństwa 2016-03-25
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2016-03-18
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej 2016-03-07
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla rozbudowy drogi powiatowej 2016-03-02
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o zmianie nazwy przedsięwzięcia 2016-02-26
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2016-02-23
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2016-02-18
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wydaniu decycji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-02-12
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2016-02-05
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313 Jasło - Jodłowa - Ryglice wraz z budową mostu przez rzekę Jodłówka w miejscowości Jodłowa 2016-02-02
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa oczyszczalni ścieków 2016-02-01
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-01-27
Ogłoszenie wyników naboru projektów służących rozwojowi sportu na terenie gminy Jodłowa w 2016 roku 2016-01-08
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu w sprawie wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-01-05