Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

 Nazwa pozycji Data
Uchwała Nr XXV/1/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie ustanowienia zobowiązania w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu "Sortownia odpadów komunalnych w Jodłowej",realizowanego w ramach Działania 3.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2009-02-23
Uchwała Nr XXV/2/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Jodłowa na 2009 rok oraz zmian w budżecie gminy 2009-02-23
Uchwała Nr XXVI/3/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dębowa 2009-02-23
Uchwała Nr XXVI/4/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 6 luty 2009r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie pn "Przebudowa rynku wraz z niezbędbą infrastrukturą oraz budową oświetlenia rynku i chodnika" 2009-02-23
Uchwała Nr XXVI/5/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 6 lutego 2009r w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/85/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie budżetu gminy Jodłowa na 2009 rok oraz uchwały Nr XXV/2/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 stycznia 2009r w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Jodłowa na 2009 rok oraz zmian w budżecie gminy 2009-02-23
Uchwała Nr XXVI/6/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2009 rok 2009-02-23
Uchwała Nr XXVI/7/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 2009-02-23
Uchwała Nr XXVI/8/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie zaciągnięcia preferencyjnego kredytu bankowego na zadanie "Modernizacja budynku WDK w tym termomodernizacja", ze wskazaniem na etap dotyczący termomodernizacji. 2009-02-23
Uchwała Nr XXVI/9/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Jodłowa a powiatem dębickim na dofinansowanie zadania własnego powiatu 2009-02-23
Uchwała Nr XXVII/10/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 5 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jodłowa 2009-03-06
Uchwała Nr XXVII/11/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 5 maa 2009r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości nr 599/8 położonej w Dęborzynie stanowiącej własność Gminy Jodłowa 2009-03-06
Uchwała Nr XXVII/12/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 5 marca 2009r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 2009-03-06
Uchwała XXVII/13/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 5 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jodłowa a powiatem Dębickim na dofinansowanie zadania własnego powiatu 2009-03-06
Uchwała Nr XXVII/14/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 5 marca 2009r. w srawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jodłowa a Powiatem Dębickim na dofinansowanie zadania własnego powiatu 2009-03-06
Uchwała Nr XXVII/15/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 5 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Jodłowa na 2009 rok oraz zmian budżetu gminy 2009-03-06
Uchwała Nr XXVII/16/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 5 marca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na rwalizację projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gminę Jodłowa 2009-03-06
Uchwała Nr XXVII/17/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 5 marca 2009r. w sprawie podpisania umowy partnerskiej 2009-03-06
Uchwała Nr XXVII/18/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 5 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jodłowa na 2009 rok 2009-03-06
Uchwała Nr XXVII/19/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 5 marca 2009r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2009-03-06
Uchwała Nr XXVIII/20/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Jodłowa na 2009 rok oraz zmian budżetu gminy 2009-04-16
Uchwała Nr XXVIII/21/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 31 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jodłowa za 2008 rok 2009-04-16
Uchwała Nr XXVIII/22/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 31 marca 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jodłowa 2009-04-16
Uchwała Nr XXVIII/23/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmiany statutu gminy Jodłowa 2009-04-16
Uchwała Nr XXVIII/24/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 31 marca 2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Jodłowej, stanowiącej mienie komunalne gminy Jodłowa. 2009-04-16
Uchwała Nr XXVIII/25/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 31 marca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jodłowa a Komendą Wojewódzka Policji w Rzeszowie 2009-04-16
Uchwała Nr XXVIII/26/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wysokość i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Jodłowa. 2009-04-16
Uchwała Nr XXVIII/27/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Jodłowa. 2009-04-16
Uchwała Nr XXVIII/28/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustaenia regulaminu i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Jodłowa 2009-04-17
Uchwała Nr XXVIII/29/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 31 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2009 rok 2009-04-17
Uchwała Nr XXVIII/30/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 2009-04-17
Uchwała Nr XXIX/31/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2009 rok 2009-06-05
Uchwała Nr XXIX/32/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jodłowa a powiatem Dębickim na dofinansowanie zadania własnego powiatu 2009-08-04
Uchwała Nr XXX/33/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie wydania opinii dotyczącej proponowanych na terenie Gminy Jodłowa obszarów Natura 2000 2009-08-04
Uchwała Nr XXX/34/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 3 czerwca 2009r . w sprawie zatwierdzenia zmiamy Planu Odnowy Mijescowości Jodłowa 2009-08-04
Uchwała Nr XXX/35/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2009 rok 2009-08-04
Uchwała Nr XXXI/36/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2009 rok 2009-08-04
Uchwała Nr XXXI/37/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego 2009-08-04
Uchwała Nr XXXI/38/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn."Wczesna edukacja przedszkolna - lepszy start w szkole" 2009-08-04
Uchwała Nr XXXII/39/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 9 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie gminy Jodłowa 2009-09-16
Uchwała Nr XXXII/40/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 9 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jodłowa 2009-09-16
Uchwała Nr XXXII/41/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 9 września 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2009 rok 2009-09-16
Uchwała Nr XXXII/42/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 9 września 2009r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na projekt pt "W stronę klienta - nowa twarz administracji samorządowej" 2009-09-16
Uchwała Nr XXXII/43/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 9 września 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2009-09-16
Uchwała Nr XXXII/44/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 9 września 2009r. w sprawie ustanowienia zobowiązania w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie operacji "Przebudowa rynku wraz z niezbędną infrastrukturą oraz budowa oświetlenia rynku i chodnika w centrum miejscowości Jodłowa", realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" 2009-09-16
Uchwała Nr XXXII/45/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 9 września 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2009-09-16
Uchwała Nr XXXII/46/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 9 września 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2009-09-16
Uchwała Nr XXXII/47/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 9 września 2009r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie pn "Przebudowa drogi gminnej nr 10 6502R położonej w miejscowości Dęborzyn" 2009-09-16
Uchwała Nr XXXII/48/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 9 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jodłowa na 2009 rok 2009-09-16
Uchwała Nr XXXIII/49/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 października 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2009 rok 2009-11-04
Uchwała Nr XXXIII/50/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 października 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego 2009-12-01
Uchwała Nr XXXIII/51/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 października 2009r. uchylająca uchwałę Nr XXXII/42/09 Rady Gminy Jodłowa w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na projekt pt "W stronę klienta - nowa twarz administracji samorządowej" 2009-12-01
Uchwała Nr XXXIII/52/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 października 2009 roku uchylająca uchwałę Nr XXVI/4/09 Rady Gminy Jodłowa w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zbowiązania finansowego długoterminowego na zadanie pn "Przebudowa rynku wraz z niezbędną infrastrukturą oraz budową oświetlenia rynku i chodnika" 2009-12-01
Uchwała Nr XXXIII/53/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 października 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu 2009-12-01
Uchwała Nr XXXIV/54/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jodłowa w 2010 roku 2009-12-01
Uchwała Nr XXXIV/55/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jodłowa 2009-12-01
Uchwała Nr XXXIV/56/09 z dnia 18 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie gminy Jodłowa 2009-12-01
Uchwała Nr XXXIV/57/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków 2009-12-01
Uchwała Nr XXXIV/58/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2009-12-01
Uchwała Nr XXXIV/59/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie pn "Wyposażenie jednostki odpowiedzialnej za podejmowanie działań ratowniczych w samochód ratowniczo-gaśniczy celem zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Gminy Jodłowa" 2009-12-01
Uchwała Nr XXXIV/60/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jodłowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2009-12-01
Uchwała Nr XXXIV/61/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na poczet środków na 2010 rok 2009-12-01
Uchwała Nr XXXIV/62/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 listopada 2009r. wsprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2009 rok 2009-12-01
Uchwała Nr XXXIV/63/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jodłowa na 2010 rok 2009-12-01
Uchwała Nr XXXV/64/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa na 2010 rok 2009-12-31
Uchwała Nr XXXV/65/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 grudnia 2009r. uchylająca uchwałę Nr XXXII/47/09 Rady Gminy Jodłowa w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie pn "Przebudowa drogi gminnej nr 10 6502 R położonej w miejscowości Dęborzyn" 2010-04-16
Uchwała Nr XXXV/66/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 grudnia 2209r. uchylająca uchwałę Nr XXXIII/50/09 Rady Gminy Jodłowa w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długotermiowego 2010-04-16
Uchwała Nr XXXV/67/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie pn "Rozbudowa istniejącego budynku Nr 85 w Dzwonowej na centrum kultiralne z zapleczem sportowo-rekreacyjnym i pomieszczeniami dla OSP" 2010-04-16
Uchwała Nr XXXV/68/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jodłowa na 2010 rok 2010-04-16
Uchwała Nr XXXV/69/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2010 rok 2010-04-16
Uchwała Nr XXXV/70/09 Ray Gminy Jodłowa z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2009 rok 2010-04-16
Uchwała Nr XXXV/71/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie upoważnienia Wójta do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu "Wyposażenie Jednostki odpowiedzialnej za podejmowanie działań ratowniczych w samochód ratowniczo-gaśniczy celem zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Gminy Jodłowa" 2010-04-16
Uchwała Nr XXXV/72/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 grudnia 2009r. uchylająca uchwałę Nr XXXIV/61/09 Rady Gminy Jodłowa w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na poczet środków na 2010 rok 2010-04-16
Uchwała Nr XXXV/73/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 grudnia 2009r. - uchwała budżetowa gminy Jodłowa na rok 2010 2010-04-16
Uchwała Nr XXXVI/74/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego 2010-04-19
Uchwała Nr XXXVI/75 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rzowiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2010 rok 2010-04-19


  Ilość odwiedzin: 1358251