Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

 Nazwa pozycji Data
Uchwała Nr XXV/1/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2013 rok. 2013-04-09
Uchwała Nr XXV/2/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jodłowa 2013-04-09
Uchwała Nr XXV/3/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zmiany "Gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jodłowa na lata 2011-2032" 2013-04-09
Uchwała Nr XXV/4/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie pn "Rozbudowa istniejącego budynku Nr 85 w Dzwonowej na centrum kulturalne z zapleczem sportowo-rekreacyjnym i pomieszczeniami dla OSP" - etap II 2013-04-09
Uchwała Nr XXVI/5/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmian Statutu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle 2013-04-09
Uchwała Nr XXVI/6/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn: Aktywni zawodowo w Gminie Jodłowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2013-04-10
Uchwała Nr XXVI/7/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu i ustalenia wysokości środków finansowych na realizację projektu Czas na aktywność w gminie Jodłowa realizowanego w latach 2013-2014 w ramach Priorytetu VII, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1, Poddziałania 7.1.1 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2013-04-10
Uchwała Nr XXVI/8/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i przewoźnikom oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 2013-04-09
Uchwała Nr XXVI/9/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie nadania numeracji przystankom komunikacyjnym usytuowanym na terenie gminy Jodłowa 2013-04-09
Uchwała Nr XXVI/10/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego 2013-04-09
Uchwała Nr XXVI/11/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2013 rok 2013-04-09
Uchwała Nr XXVI/12/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2013-04-09
Uchwała Nr XXVI/13/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 lutego 2013r. uchylająca uchwałę Nr XVIII/15/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych , jako wkładu własnego na realizację zadania "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - internet dla mieszkańców Gminy Jodłowa" , realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 2013-04-09
Uchwała Nr XXVI/14/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na realizację projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Jodłowa 2013-04-09
Uchwała Nr XXVI/15/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zasad przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska - usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji 2013-04-10
Uchwała Nr XXVII/16/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 marca 2013r. w sprawie przejęcia prowadzenia ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół w Jodłowej 2013-04-10
Uchwała Nr XXVII/17/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zobowiązania do udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania inwestycyjnego 2013-04-10
Uchwała Nr XXVII/18/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej 2013-04-10
Uchwała Nr XXVII/19/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 marca 2013r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2013-04-10
Uchwała Nr XXVII/20/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2013 rok 2013-04-10
Uchwała Nr XXVII/21/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 marca 2013r. uchylająca uchwałę Nr XXVI/9/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie nadania numeracji przystankom komunikacyjnym usytuowanym na terenie gminy Jodłowa 2013-04-10
Uchwała Nr XXVII/22/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jodłowa 2013-04-10
Uchwała Nr XXVII/23/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2013-04-10
Uchwała Nr XXVII/24/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami. 2013-04-10
Uchwała Nr XXVII/25/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 2013-04-10
Uchwała Nr XXVII/26/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-04-10
Uchwała Nr XXVIII/27/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ramowego porozumienia dotyczącego wspólnego działania przy realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej 2013-05-15
Uchwała Nr XXVIII/28/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ramowego porozumienia dotyczącego wspólnego działania przy realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej 2013-05-15
Uchwała Nr XXVIII/29/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-05-15
Uchwała Nr XXVIII/30/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2013 rok 2013-05-15
Uchwała Nr XXIX/31/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jodłowa za rok 2013 2013-06-21
Uchwała Nr XXIX/32/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jodłowa za rok 2012 2013-06-21
Uchwała Nr XXIX/33/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie nabycia na rzecz gminy Jodłowa nieruchomości położonej w Jodłowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1963/10 o pow. 0,1500 ha zabudowanej budynkiem o charakterze użyteczności publicznej 2013-06-21
Uchwała Nr XXIX/34/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ramowego porozumienia dotyczącego wspólnego działania przy realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej 2013-06-21
Uchwała Nr XXIX/35/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu Budowa boisk sportowych wraz z urządzeniem terenu - elementy małej architektury i infrastruktury technicznej oraz budowa placu zabaw dla dzieci z miejscowości Dęborzyn"współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), z Programu Obszarów Wiejskich w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" 2013-06-21
Uchwała Nr XXIX/36/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2013 rok 2013-06-21
Uchwała Nr XXIX/37/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na realizację zadania pn 2013-06-21
Uchwała Nr XXIX/38/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2013-06-21
Uchwała Nr XXIX/39/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2013 rok 2013-06-21
Uchwała Nr XXIX/40/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2013-06-21
Uchwała Nr XXIX/41/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody 2013-06-21
Uchwała Nr XXIX/42/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody 2013-06-21
Uchwała Nr XXIX/43/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu Budowa placów zabaw dla dzieci przy SP2 i SP3 w Jodłowej oraz doposażenie placu zabaw w Jodłowej 2013-06-21
Uchwała Nr XXIX/44/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu Budowa placu zabaw dla dzieci w Dębowej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), z Programu Obszarów Wiejskich w ramach działania 2013-06-21
Uchwała Nr XXX/45/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zabytków dla Gminy Jodłowa na lata 2013-2016 2013-08-28
Uchwała Nr XXX/46/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej 2013-08-28
Uchwała Nr XXX/47/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jodłowa 2013-08-28
Uchwała Nr XXX/49/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 24 lipca 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody 2013-08-28
Uchwała Nr XXX/50/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje oraz tworzących nowe miejsca pracy w ramach pomocy de minimis 2013-08-28
Uchwała Nr XXX/51/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2013 rok 2013-08-28
Uchwała Nr XXX/52/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2013-08-28
Uchwała Nr XXXI/53/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2013 rok 2013-10-14
Uchwała Nr XXXI/54/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Jodłowa 2013-10-14
Uchwała Nr XXXI/55/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Rzeszowa 2013-10-14
Uchwała Nr XXXI/56/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2013 rok 2013-10-14
Uchwała Nr XXXI/57/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej 2013-10-14
Uchwała Nr XXXI/58/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z działaniami towarzyszącymi w Gminie Jodłowa 2013-10-14
Uchwała Nr XXXII/59/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 14 października 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Jodłowa porozumienia o współpracy z gminami tworzącymi Dębicko-Ropczycki Obszar Funkcjonalny w zakresie opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 2013-11-29
Uchwała Nr XXXII/60/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 14 października 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Rzeszowa 2013-11-21
Uchwała Nr XXXII/61/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 14 października 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jodłowa 2013-11-22
Uchwała Nr XXXII/62/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 14 października 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2013 rok 2013-11-22
Uchwała Nr XXXII/63/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 14 października 2013r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2013-11-22
Uchwała Nr XXXIII/64/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Jodłowa 2013-11-29
Uchwała Nr XXXIII/65/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Dębowa 2013-11-29
Uchwała Nr XXXIII/66/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Dęborzyn 2013-11-29
Uchwała Nr XXXIII/67/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków 2013-11-29
Uchwała Nr XXXIII/64/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 8 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2013 rok 2013-11-29
Uchwała Nr XXXIV/69/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jodłowa na 2014 rok 2013-12-20
Uchwała Nr XXXIV/70/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jodłowa w 2014 roku 2014-01-21
Uchwała Nr XXXIV/71/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie gminy Jodłowa 2014-01-21
Uchwała Nr XXXIV/72/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jodłowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 2014-01-21
Uchwała Nr XXXIV/73/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie pn 2014-01-21
Uchwała Nr XXXIV/74/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jodłowa na lata 2013-2032 2013-12-20
Uchwała Nr XXXIV/75/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2013-12-20
Uchwała Nr XXXIV/76/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Jodłowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2013-12-20
Uchwała Nr XXXIV/77/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Jodłowa do Partnerstwa Dębickiego Obszaru Funkcjonalnego 2013-12-20
Uchwała Nr XXXV/78/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa na 2014 rok 2014-01-27
Uchwała Nr XXXV/79/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 grudnia 2013r. uchylająca uchwałę Nr XXXII/61/13 w sprawie zaciąnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jodłowa 2014-01-27
Uchwała Nr XXXV/80/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2013 rok 2014-01-27
Uchwała Nr XXXV/81/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2014-01-27
Uchwała Nr XXXV/82/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiat Dębickiego 2014-01-27
Uchwała Nr XXXV/83/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2014 rok 2014-01-27
Uchwała Nr XXXV/84/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jodłowa na 2014 rok 2014-01-27
Uchwała Nr XXXV/85/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2014-01-27
Uchwała Nr XXXV/86/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2014-01-27
Uchwała Nr XXXV/87/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla pedagogów , psychologów i logopedów 2014-01-27
Uchwała Nr XXXV/88/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do uchylenia uchwały Rady Gminy Jodłowa 2014-01-27
Uchwała Nr XXXV/89/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych 2014-01-27
Uchwała Nr XXXV/90/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 grudnia 2013r. - Uchwała Budżetowa Gminy Jodłowa na rok 2014 2014-01-27


  Ilość odwiedzin: 2160758