Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Komisja Rewizyjna

Drukuj
 1. Komisja rewizyjna podejmuje kontrole zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę oraz wyłącznie na zlecenie Rady.
 2. Komisja rewizyjna kontroluje działalność: Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.
 3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.
 4. Rada zlecając komisji rewizyjnej przeprowadzenie kontroli określa zakres i przedmiot kontroli oraz termin jej przeprowadzenia.
 5. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrole wykonywania zadań gminy w oparciu o następujące kryteria:

  a) legalności (badanie zgodności działania kontrolowanych jednostek z przepisami prawa oraz uchwałami Rady),

  b) celowości,

  c) gospodarności,

  d) rzetelności (badanie, czy powierzone obowiązki wykonywane są w sposób sumienny i uczciwy).

 6. Komisja rewizyjna opiniuje projekty uchwał przekazane jej przez Zarząd oraz może występować z inicjatywą uchwałodawczą.
 7. Komisja rewizyjna wykonuje również inne zadania przewidziane przepisami prawa.

Osoby odpowiedzialne

Elżbieta Łępa

Stanowisko: Przewodniczący Komisji

Tadeusz Rak

Stanowisko: Radny

Grzegorz Mikrut

Stanowisko: Radny

Wiesław Jędrzejczyk

Stanowisko: Radny