Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Rada Gminy

Drukuj

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
z transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obrazu i dźwięku z Sesji Rady Gminy Jodłowa

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem przetwarzanych Państwa danych jest Gmina Jodłowa reprezentowane przez Wójta Gminy z siedzibą w Jodłowej 1A

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email gmina.jodlowa@jodlowa.eu, telefonicznie: 14 683 30 53 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się skontaktować poprzez email inspektorodo@onet.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym, który brzmi: "Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty".

ODBIORCY DANYCH


W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty, organy uzyskujące do nich dostęp jedynie na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich).

Państwa dane będą upublicznione na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, prawo ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania stanowi przepis prawa.


ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

Osoby odpowiedzialne

Roman Warzecha

Stanowisko: Przewodniczący Rady

Marek Leja

Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady

Marta Berek

Stanowisko: Radna

Maria Bator

Stanowisko: Radna

Agata Ciesielska

Stanowisko: Radna

Tomasz Jasica

Stanowisko: Radny

Bożena Kastarenda

Stanowisko: Radna

Andrzej Kos

Stanowisko: Radny

Jacek Niegos

Stanowisko: Radny

Anna Mikrut

Stanowisko: Radna

Danuta Kos

Stanowisko: Radna

Elżbieta Łępa

Stanowisko: Radna

Dawid Liszka

Stanowisko: Radny

Grzegorz Mikrut

Stanowisko: Radny

Tadeusz Rak

Stanowisko: Radny