Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Wójt

Drukuj

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

1) reprezentowanie gminy na zewnątrz i kierowanie jej bieżącymi sprawami;

2) wykonywanie funkcji kierownika Urzędu;

3) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

4) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej;

5) upoważnianie Zastępcy Wójta lub innych pracowników Urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej w jego imieniu;

6) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i określanie sposobu ich wykonania;

7) przedkładanie uchwał Rady Gminy Wojewodzie w terminie 7 dni od daty ich podjęcia;

8) przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej na zasadach określonych w pkt 7 uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta oraz innych uchwał i zarządzeń organów gminy objętych zakresem działania Izby;

9) organizowanie wykonania uchwał Rady Gminy oraz składanie sprawozdań w tym zakresie;

10) gospodarowanie mieniem komunalnym;

11) wykonywanie budżetu gminy;

12) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

13) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu;

14) zapewnienie przestrzegania prawa przez pracowników Urzędu;

15) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy oraz organizowanie ich współpracy;

16) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;

17) przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy;

18) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych;

19) gospodarowanie funduszem płac;

20) wydawanie zarządzeń;

21) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami prawa i uchwałami Rady Gminy.

2. Wójt jest administratorem danych osobowych.

3. Wójt jest Szefem Obrony Cywilnej Gminy.

Osoby odpowiedzialne

mgr inż. Jan Janiga

Stanowisko: Wójt Gminy Jodłowa