Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Drukuj

W celu ułatwienia załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Jodłowa osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, wykonując jednocześnie obowiązek wynikający   z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn.zm.) Wójt Gminy Jodłowa  informuje,     że osoby uprawnione mają możliwość   skorzystania  z pomocy tłumacza przy załatwianiu spraw urzędowych w trzech metodach komunikowania się tj. polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM) oraz sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN). Usługa ta będzie realizowana podczas wizyty osoby uprawnionej w Urzędzie Gminy Jodłowa.

Świadczenie usługi tłumacza PJM, SJM i SKOGN jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.z 2016 r.  poz. 2046).

 Aby skorzystać z pomocy tłumacza  należy zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia tych usług ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się,  co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym przez siebie terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.


Zgłoszenia należy dokonać w jednej z poniższych form:

1) złożenie wniosku o zapewnienie tłumacza:

     - w siedzibie Urzędu Gminy Jodłowa, 39-225 Jodłowa 1A lub

     - pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Jodłowa, 39-225 Jodłowa 1A lub

     - za pomocą  środków komunikacji wskazanych poniżej,

2)  zgłoszenie telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie,

      pod nr tel. 14 630 20 01.  


Osobom zainteresowanym Wójt Gminy Jodłowa zapewnia możliwość komunikowania się z Urzędem Gminy Jodłowa przez:            

1) pocztę elektroniczną: ug_jodlowa@wp.pl      

2) przesłanie faxu na nr: 14 630 20 02                  

3) elektroniczną skrzynkę podawczą:  /vkj10va32b/skrytka

 

Do pobrania

Przykładowy wzór wniosku o zapewnienie tłumacza

 

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0