Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Stanowisko ds.płac

Drukuj

DO ZADAŃ SAMODZIELNEGO STANOWISKA PRACY DS. PŁAC należy:

1) prowadzenie spraw z zakresu wydatków osobowych, ubezpieczeń społecznych, nagród,

rozliczania kosztów podróży służbowych, ekwiwalentów przysługujących pracownikom,

a w szczególności:

a) naliczanie i sporządzanie list płac,

b) kompletowanie dokumentów do wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego,

c) prowadzenie kart wynagrodzeń,

d) rozliczanie delegacji służbowych,

e) ustalanie wysokości zarobków do rent i emerytur,

f) wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia;

2) prowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem podatku dochodowego od osób

fizycznych pracowników oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło;

3) zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników oraz osób

zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło oraz ich wyrejestrowywanie;

4) naliczanie wysokości diet radnym, członkom Komisji Rady Gminy i sołtysom oraz

sporządzanie list wypłat;

5) sporządzanie list płac inkasa;

6) naliczanie ekwiwalentu pieniężnego członkom OSP i sporządzanie listy płac;

7) sporządzanie miesięcznych raportów ubezpieczonych, deklaracji i przelewów z tego tytułu

do ZUS;

8) terminowe realizowanie przelewów zobowiązań z tytułu potrąconych pracownikom

elementów wynagrodzenia;

9) sporządzanie sprawozdań z zakresu funduszu płac i zatrudnienia;

10) prowadzenie ewidencji i ksiąg inwentarzowych środków trwałych i przedmiotów

nietrwałych w Urzędzie;

11) naliczanie amortyzacji od środków trwałych;

12) rozliczanie inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;

13) zgłaszanie środków trwałych i przedmiotów nietrwałych do likwidacji;

14) sporządzanie zamówień prenumeraty;

15) prowadzenie ewidencji, kontroli i rozliczanie druków ścisłego zarachowania;

16) organizowanie i prowadzenie działalności socjalnej w Urzędzie na rzecz pracowników

i ich rodzin;

17) prowadzenie spraw z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie;

18) wydawanie zaświadczeń potwierdzających okres pełnienia funkcji sołtysa;

19) prowadzenie spraw z zakresu uzyskiwania dopłat do przewozów autobusowych

o charakterze użyteczności publicznej, o których mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019 r.

o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

(Dz.U. z 2022 r. poz. 2464).
Osoby odpowiedzialne

mgr Anita Janiga

Stanowisko: Referent

Tel: 14 6302027