Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Osoby odpowiedzialne:
Podinspektor ds. ochrony środowiska
inż. Agata Chmielowska
Tel: 14 630 20 14
14 6833053 wew.114

1.Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;

2. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;


3. Przyjmowanie:

a) zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie  oddziaływać na środowisko,

b) wyników wstępnych, ciągłych i okresowych pomiarów wielkości emisji przedstawianych przez prowadzącego instalację i użytkownika urządzenia,

c) wyników pomiarów wielkości emisji, których obowiązek prowadzenia został nałożony  w drodze decyzji;

4. Wydawanie decyzji:

a) nakładających na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku  prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji oraz przedkładania ich  wyników,

b) ustalających wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji  instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,

c) wstrzymujących użytkowanie instalacji lub urządzenia,

d) wyrażających zgodę na podjęcie wstrzymanego użytkowania instalacji lub urządzenia,

e) nakazujących osobie fizycznej, której działanie negatywnie oddziałuje na środowisko,  wykonania w określonym czasie czynności zmierzających do:

- ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia,

- przywrócenia środowiska do stanu właściwego;

f) dotyczących wniesienia sprzeciwu odnośnie rozpoczęcia eksploatacji zgłoszonej instalacji, o której mowa w pkt 3 lit.a,

5. Ustalanie wysokości należnych opłat za korzystanie ze środowiska;

6. Wydawanie zaświadczeń, opinii i uzgodnień określonych w ustawie z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska ;

7. Sporządzanie i wprowadzanie do Krajowej bazy raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i  innych substancji;

8. Wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska przed odpadami, w tym m.in.wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcia odpadów z miejsc  nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania;

9. Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, a w  szczególności:

a) sporządzanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za dany rok  kalendarzowy,

b) prowadzenie ewidencji:

- zbiorników bezodpływowych,

- przydomowych oczyszczalni ścieków,

- umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

c) wydawanie decyzji nakazujących wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz ust. 2-4 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  oraz egzekwowanie wykonania tych decyzji,

d) wydawanie decyzji ustalających :

- obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych,

- wysokość wyliczonych opłat,

- terminy uiszczania opłat,

- sposób i terminy udostępniania pojemników lub zbiorników bezodpływowych w celu ich

opróżnienia lub worków w celu ich odebrania,

e) przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi oraz badanie ich pod względem zgodności ze stanem prawnym

i rzeczywistym,

f) wydawanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi,

g) prowadzenie spraw związanych z:

- umarzaniem zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za odbieranie odpadów komunalnych i opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz odsetek za zwłokę,

- odraczaniem terminów płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za odbieranie odpadów komunalnych i opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz rozkładaniem zapłaty tych opłat na raty,

- odraczaniem i rozkładaniem na raty zapłaty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za odbieranie odpadów komunalnych i opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych wraz z odsetkami za zwłokę,

- określaniem wysokości, stwierdzaniem i zwrotem nadpłaty oraz zaliczaniem

wpłat i nadpłat na poczet zaległości wraz z odsetkami za zwłokę, kosztów upomnienia oraz bieżących i przyszłych zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za odbieranie odpadów komunalnych i opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych,

h) prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych dla należności pieniężnych

z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za odbieranie

odpadów komunalnych i opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych,

bieżące księgowanie wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat oraz przypisów i odpisów,

i) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej należności

pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za

odbieranie odpadów komunalnych, opłaty za opróżnianie zbiorników

bezodpływowych oraz postępowania zabezpieczającego,

j) wydawanie, zmiana i cofanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie:

- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni

zwłok zwierzęcych i ich części,

k) prowadzenie ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń, o których mowa w lit. j,

l) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydawanie zaświadczeń

o dokonaniu wpisu do tego rejestru,

ł) wydawanie decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności

regulowanej objętej wpisem do rejestru, o którym mowa w lit. l,

m) przyjmowanie sprawozdań od podmiotów określonych w ustawie z dnia

13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz weryfikowanie

danych zawartych w tych sprawozdaniach,

n) sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania

odpadami komunalnymi i przekazywanie ich właściwym organom,

o) nakładanie kar pieniężnych, o których mowa w ustawie z dnia 13.09.1996 r.

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

10. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej, a w szczególności:

a) nakazywanie właścicielom gruntów przywrócenia stanu poprzedniego wody na

gruncie lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom,

b) zatwierdzanie ugód w sprawie zmiany stanu wody na gruntach,

c) przyjmowanie wniosków o umieszczenie w wykazie kąpielisk oraz wniosków

o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do

kąpieli,

d) prowadzenie i aktualizowanie ewidencji kąpielisk oraz ewidencji miejsc

okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli,

e) przekazywanie informacji zawartych w ewidencjach, o których mowa w lit. d

uprawnionym podmiotom,

f) prowadzenie spraw związanych z:

- ustalaniem i określaniem wysokości opłaty za usługi wodne, o której mowa

w art. 272 ust. 8 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne oraz rozpatrywaniem

reklamacji dotyczących wysokości tej opłaty,

- obowiązkiem ponoszenia przez gminę opłat za usługi wodne,

- uzyskaniem przez gminę wymaganych zgód wodnoprawnych,

- obowiązkami gminy jako podmiotu dostarczającego lub wykorzystującego

wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia, w tym dotyczących

przeprowadzania wewnętrznej kontroli jakości wody i prowadzenia

monitoringu substancji promieniotwórczych w wodzie,

g) sporządzanie i przedkładanie właściwemu podmiotowi sprawozdań z realizacji

krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych za rok ubiegły.
  Ilość odwiedzin: 1903637