Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. ochrony środowiska

Drukuj

DO ZADAŃ SAMODZIELNEGO STANOWISKA PRACY DS. OCHRONY ŚRODOWISKA należy:

1) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;

2) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;

3) wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska określonych w ustawie z dnia 27.04.2001 r.Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 z późn.zm.) oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

a) przyjmowanie:

- zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,

- wyników wstępnych, ciągłych i okresowych pomiarów wielkości emisji przedstawianych przez prowadzącego instalację i użytkownika urządzenia,

- wyników pomiarów wielkości emisji, których obowiązek prowadzenia został nałożony w drodze decyzji,

b) wydawanie decyzji:

- nakładających na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji oraz przedkładania ich wyników,

- ustalających wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,

- wstrzymujących użytkowanie instalacji lub urządzenia,

- wyrażających zgodę na podjęcie wstrzymanego użytkowania instalacji lub urządzenia,

- nakazujących osobie fizycznej, której działanie negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do: ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, przywrócenia środowiska do stanu właściwego,

- dotyczących wniesienia sprzeciwu odnośnie rozpoczęcia eksploatacji zgłoszonej instalacji, o której mowa w lit. a tiret pierwsze,

c) ustalanie wysokości należnych opłat za korzystanie ze środowiska,

d) wydawanie zaświadczeń, opinii i uzgodnień;

e) przeprowadzanie kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach i przepisów uchwały antysmogowej dla województwa podkarpackiego

4) sporządzanie i wprowadzanie do Krajowej bazy raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2022 r. poz. 673);

5) wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska przed odpadami, a w szczególności:

a) wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,

b) podejmowanie działań w przypadku konieczności niezwłocznego usunięcia odpadów,

c) prowadzenie ewidencji odpadów,

d) sporządzanie sprawozdań określonych w przepisach o odpadach;

6) prowadzenie spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku w Gminie, a w szczególności:

a) sporządzanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za dany rok kalendarzowy,

b) prowadzenie ewidencji:

- zbiorników bezodpływowych,

- przydomowych oczyszczalni ścieków,

- umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

c) wydawanie decyzji nakazujących wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 2,  4 i 5 oraz ust. 2-4 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 z późn.zm.) oraz egzekwowanie wykonania tych decyzji,

d) wydawanie decyzji ustalających:

- obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków

- wysokość wyliczonych opłat,

- terminy uiszczania opłat,

- sposób i terminy udostępniania pojemników, zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków w celu ich opróżnienia, lub worków w celu ich odebrania,

e) przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  badanie ich pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym,

f) wydawanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

g) prowadzenie spraw związanych z:

- umarzaniem zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za odbieranie odpadów komunalnych i opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz odsetek za zwłokę,

- odraczaniem terminów płatności opłat, o których mowa w tiret pierwszym oraz rozkładaniem zapłaty tych opłat na raty,

- odraczaniem i rozkładaniem na raty zapłaty zaległości z tytułu opłat, o których mowa w tiret pierwszym wraz z odsetkami za zwłokę,

- określaniem wysokości, stwierdzaniem i zwrotem nadpłaty oraz zaliczaniem wpłat i nadpłat na poczet zaległości wraz z odsetkami za zwłokę, kosztów upomnienia oraz bieżących i przyszłych zobowiązań z tytułu opłat, o których mowa w tiret pierwszym,

h) prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych dla należności pieniężnych z tytułu opłat, o których mowa w lit. g, bieżące księgowanie wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat oraz przypisów i odpisów,

i) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłat, o których mowa w lit. g oraz postępowania zabezpieczającego,

j) wydawanie, zmiana i cofanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie:

- opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,

- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

k) prowadzenie ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń, o których mowa w lit. j,

l) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do tego rejestru,

ł) wydawanie decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności regulowanej objętej wpisem do rejestru, o którym mowa w lit. l,

m) przyjmowanie sprawozdań od podmiotów określonych w ustawie z dnia 13.09.1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz weryfikowanie danych zawartych w tych  sprawozdaniach,

n) sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz sprawozdań dotyczących gospodarowania nieczystościami ciekłymi za poprzedni rok kalendarzowy i przekazywanie ich właściwym organom,

o) nakładanie kar pieniężnych, o których mowa w ustawie z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

p) przeprowadzanie kontroli, o których mowa w ustawie z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

7) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej, a w szczególności:

a) nakazywanie właścicielom gruntów przywrócenia stanu poprzedniego wody na gruncie lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom,

b) zatwierdzanie ugód w sprawie zmiany stanu wody na gruntach,

c) przyjmowanie wniosków o umieszczenie w wykazie kąpielisk oraz zgłoszeń utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli i ich procedowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 z późn.zm.),

d) prowadzenie i aktualizowanie ewidencji kąpielisk oraz ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli,

e) przekazywanie informacji zawartych w ewidencjach, o których mowa w lit. d uprawnionym podmiotom,

f) prowadzenie spraw związanych z:

- ustalaniem i określaniem wysokości opłaty za usługi wodne, o której mowa w art. 272 ust. 8 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne oraz rozpatrywaniem reklamacji dotyczących wysokości tej opłaty,

- obowiązkiem ponoszenia przez Gminę opłat za usługi wodne,

- uzyskaniem przez Gminę wymaganych zgód wodnoprawnych,

- obowiązkami gminy jako podmiotu dostarczającego lub wykorzystującego wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia, w tym dotyczących przeprowadzania wewnętrznej kontroli jakości wody i prowadzenia monitoringu substancji promieniotwórczych w wodzie,

- wyznaczaniem i funkcjonowaniem aglomeracji,

g) sporządzanie i przedkładanie właściwemu podmiotowi sprawozdań z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych za rok ubiegły;

8) prowadzenie spraw z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a w szczególności dotyczących wydawania, zmiany i cofania zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków oraz udzielania promes tych zezwoleń;

9) prowadzenie spraw z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy;

10) przyjmowanie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022 r. poz. 438 z późn.zm.), składanych w formie pisemnej oraz wprowadzanie danych i informacji zawartych w tych deklaracjach do centralnej ewidencji emisyjności budynków z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego tę ewidencjęOsoby odpowiedzialne

inż. Agata Chmielowska

Stanowisko: Podinspektor ds. ochrony środowiska

Tel: 14 630 20 14

14 6833053 wew.114

1. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

2. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających

informacje o środowisku i jego ochronie.

3. Wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska określonych w ustawie z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 z późn.zm.) oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1) przyjmowanie:

a) zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,

b) wyników wstępnych, ciągłych i okresowych pomiarów wielkości emisji przedstawianych przez prowadzącego instalację i użytkownika urządzenia,

c) wyników pomiarów wielkości emisji, których obowiązek prowadzenia został nałożony w drodze decyzji,

2) wydawanie decyzji:

a) nakładających na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji oraz przedkładania ich wyników,

b) ustalających wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,

c) wstrzymujących użytkowanie instalacji lub urządzenia,

d) wyrażających zgodę na podjęcie wstrzymanego użytkowania instalacji lub urządzenia,

e) nakazujących osobie fizycznej, której działanie negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do: ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, przywrócenia środowiska do stanu właściwego,

f) dotyczących wniesienia sprzeciwu odnośnie rozpoczęcia eksploatacji zgłoszonej instalacji, o której mowa w pkt 1 lit. a,

3) ustalanie wysokości należnych opłat za korzystanie ze środowiska,

4) wydawanie zaświadczeń, opinii i uzgodnień,

5) koordynowanie i przeprowadzanie kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach i przepisów uchwały antysmogowej dla województwa podkarpackiego.

4. Sporządzanie i wprowadzanie do Krajowej bazy raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2022 r. poz. 673).

5. Wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska przed odpadami, a w szczególności:

1) wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,

2) podejmowanie działań w przypadku konieczności niezwłocznego usunięcia odpadów,

3) prowadzenie ewidencji odpadów,

4) sporządzanie sprawozdań określonych w przepisach o odpadach.

6. Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, z wyjątkiem spraw dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za odbieranie odpadów komunalnych i opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, a w szczególności:

1) sporządzanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za dany rok kalendarzowy,

2) prowadzenie ewidencji:

a) zbiorników bezodpływowych,

b) przydomowych oczyszczalni ścieków,

3) wydawanie decyzji nakazujących wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz ust. 2-4 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 z późn.zm.) oraz egzekwowanie wykonania tych decyzji,

4) wydawanie, zmiana i cofanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie:

a) opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,

b) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

c) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

5) prowadzenie ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń, o których mowa w pkt 4,

6) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do tego rejestru,

7) wydawanie decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności regulowanej objętej wpisem do rejestru, o którym mowa w pkt 6,

8) koordynowanie i przeprowadzanie kontroli, o których mowa w ustawie z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

9) przyjmowanie sprawozdań od podmiotów określonych w ustawie z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz weryfikowanie danych zawartych w tych sprawozdaniach

10) sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz sprawozdań dotyczących gospodarowania nieczystościami ciekłymi za poprzedni rok kalendarzowy i przekazywanie ich właściwym organom,

11) nakładanie kar pieniężnych, o których mowa w ustawie z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

7. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej, a w szczególności:

1) nakazywanie właścicielom gruntów przywrócenia stanu poprzedniego wody na gruncie lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom,

2) zatwierdzanie ugód w sprawie zmiany stanu wody na gruntach,

3) przyjmowanie wniosków o umieszczenie w wykazie kąpielisk oraz zgłoszeń utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli i ich procedowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz.1478z późn.zm.),

4) prowadzenie i aktualizowanie ewidencji kąpielisk oraz ewidencji miejsc okazjonalnie

wykorzystywanych do kąpieli,

5) przekazywanie informacji zawartych w ewidencjach, o których mowa w pkt 4 uprawnionym podmiotom,

6) prowadzenie spraw związanych z:

a) ustalaniem i określaniem wysokości opłaty za usługi wodne, o której mowa w art. 272 ust. 8 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne oraz rozpatrywaniem reklamacji dotyczących wysokości tej opłaty,

b) obowiązkiem ponoszenia przez gminę opłat za usługi wodne,

c) uzyskaniem przez gminę wymaganych zgód wodnoprawnych,

d) obowiązkami gminy jako podmiotu dostarczającego lub wykorzystującego wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia, w tym dotyczących przeprowadzania wewnętrznej kontroli jakości wody i prowadzenia monitoringu substancji promieniotwórczych w wodzie,

e) wyznaczaniem i funkcjonowaniem aglomeracji.

7) sporządzanie i przedkładanie właściwemu podmiotowi sprawozdań z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych za rok ubiegły.

8. Prowadzenie spraw z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a w szczególności dotyczących wydawania, zmiany i cofania zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków oraz udzielania promes tych zezwoleń.mgr Katarzyna Wierzgacz

Stanowisko: Referent ds. ochrony środowiska

Tel: 14 6302012

1. Prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

2. Wydawanie decyzji ustalających:

1) obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków,

2) wysokość wyliczonych opłat,

3) terminy uiszczania opłat,

4) sposób i terminy udostępniania pojemników, zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków w celu ich opróżnienia lub worków w celu ich odebrania.

3. Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz badanie ich pod względem zgodności ze stanem prawnym rzeczywistym.

4. Wydawanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Prowadzenie spraw związanych z:

1) umarzaniem zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za odbieranie odpadów komunalnych i opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz odsetek za zwłokę,

2) odraczaniem terminów płatności w/wym. opłat oraz rozkładaniem zapłaty tych opłat na raty,

3) odraczaniem i rozkładaniem na raty zapłaty zaległości z tytułu w/wym. opłat wraz z odsetkami za zwłokę,

4) określaniem wysokości, stwierdzaniem i zwrotem nadpłaty z tytułu w/wym. opłat,

5) zaliczaniem wpłat i nadpłat na poczet zaległości wraz z odsetkami za zwłokę, kosztów upomnienia oraz bieżących lub przyszłych zobowiązań z tytułu w/wym. opłat.

6. Prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych dla należności pieniężnych z tytułu opłat, o których mowa w ust. 5, bieżące księgowanie wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat oraz przypisów i odpisów.

7. Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłat, o których mowa w ust. 5 oraz postępowania zabezpieczającego.

8. Przeprowadzanie kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach i przepisów uchwały antysmogowej dla województwa podkarpackiego.

9. Przeprowadzanie kontroli, o których mowa w ustawie z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 z późn.zm.)

10. Prowadzenie spraw z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy.

11. Przyjmowanie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022 r. poz. 438 z późn.zm.), składanych w formie pisemnej oraz wprowadzanie danych i informacji zawartych w tych deklaracjach do centralnej ewidencji emisyjności budynków z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego tę ewidencję.