Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2


Prowadzenie spraw z zakresu:

1) pozyskiwania i rozliczania środków z funduszy unijnych oraz innych środków zewnętrznych,a w szczególności:

a) poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania zadań gminy ze szczególnym uwzględnieniem środków unijnych,

b) gromadzenie i aktualizowanie danych dotyczących zewnętrznych źródeł finansowania zadań,

c) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pożytku publicznego oraz innymi instytucjami i podmiotami w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych,

d) przygotowywanie propozycji dotyczących zadań gminy kwalifikujących się do finansowania ze środków zewnętrznych,

e) opracowywanie i przygotowywanie wniosków, programów, projektów i innych dokumentów w sprawie pozyskiwania środków z funduszy unijnych i innych środków zewnętrznych oraz współpraca z merytorycznymi pracownikami Urzędu i gminnymi jednostkami organizacyjnymi w tym zakresie,

f) koordynowanie i nadzór nad realizacją zadań współfinansowanych lub finansowanych ze środków zewnętrznych,

g) rozliczanie finansowe zadań współfinansowanych lub finansowanych ze środków zewnętrznych,

h) prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych od chwili złożenia wniosku do rozliczenia zadania,

i) sporządzanie sprawozdań dotyczących realizacji zadań współfinansowanych lub finansowanych ze środków zewnętrznych;

2) współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego, a w szczególności dotyczące:

a) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych,

b) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności,

c) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

d) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych z radami działalności pożytku publicznego,

e) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz przedstawicieli organów gmin;

3) rewitalizacji





Osoby odpowiedzialne:
Referent ds.pozyskiwania środków zewnętrznych
mgr Edyta Latocha
Tel: 14 630 20 09
14 6833053 wew.109
Tel. 14 683 30 53 wew. 114 lub 14 630 20 14

Informacje wprowadziła
mgr Elżbieta Stanula
Tel: 14 630 20 09
14 683 30 53 wew. 109

  Ilość odwiedzin: 1482083