Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego

Drukuj

Kontrole Zewnętrzne Urzędu Gminy Jodłowa 2009 rok.

 1. W dniach 21,22.01.2009, 03,04,12,13,17.02.2009r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle Wydział Kontroli Płatników Składek przeprowadził kontrolę w następującym zakresie:
  - Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
  - Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu oraz sprawdzanie prawidłowości obliczania przez płatników składek kwot wyrównań zasiłków oraz odsetek od kwot tych wyrównań i ich rozliczania w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne w wyniku realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r.
  - Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe. 
  - Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych 
  Protokół z kontroli znajduje się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa.
 2. W dniach 11, 12 i 25.03.2009r. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrolę w zakresie sprawdzenia realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy.
  Protokół z kontroli, wystąpienia i nakazy, odpowiedzi na nie oraz decyzje Inspektora Pracy znajdują sięw archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa