Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020-2023

Drukuj
Informujemy, że zgodnie z art.162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r.Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.z 2019r.poz.52 z późn.zm.) w terminie do dnia 30 czerwca 2019r. będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na ławników na kadencję lat 2020-2023.

W 2019 roku Rada Gminy Jodłowa dokona wyboru:

 • do Sądu Okręgowego w Rzeszowie - 1 ławnika

 • do Sądu Rejonowego w Dębicy - 1 ławnika

Brak zapotrzebowania na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

  1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

  2) jest nieskazitelnego charakteru,

  3) ukończył 30 lat,

  4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu

  kandydowania, co najmniej od roku,

  5) nie przekroczył 70 lat,

  6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

  7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania

sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem

przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW MOGĄ ZGŁASZAĆ Radzie Gminy Jodłowa:

  1) prezesi właściwych sądów,

  2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie

  przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych

  3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących

  stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r.w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi

radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011r. Nr

121, poz.693)


Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:


  1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

  2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie

  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

  3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także,

  że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

  4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki

  zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej

  opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak

  przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

  5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu

  osobistego

W/w dokumenty ujęte w punktach od 1 do 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą

niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:

  - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie

  potwierdzające wpis do innego rejestru lub ewidencji, jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie

  lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa,

  - imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca

  stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób, gdy zgłoszenia

  kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli.

  Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest

  pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście.

Odpis z z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające

wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny

mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na

ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub

zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Gminy po terminie, lub nie spełniają wymogów

formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłaszania kandydatów

jest niedopuszczalne.

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzory innych dokumentów dostępne są:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jodłowa zakładka "Wybory ławników na kadencję

2020-2023",

- na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl zakładka Ministerstwo - sądy powszechne,

- w biurze Rady Gminy Jodłowa, pok. 7

Wszelkich informacji dotyczących naboru na ławników udziela  biuro Rady Gminy Jodłowa

tel.14 630 20 11.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika wraz załącznikami należy dostarczyć do biura Rady Gminy

Jodłowa w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00 lub za

pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do biura Rady Gminy) w terminie do dnia 30

czerwca 2019r.



Załączniki

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 4

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0