Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Punkt konsultacyjno-informacyjny rządowego programu priorytetowego "Czyste powietrze"

Drukuj

Do zadań punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze" należą następujące zadania:

1) udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie;

2) podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału w Programie;

3) wsparcie wnioskodawców w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie, z zachowaniem należytej staranności;

4) obsługa stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, umożliwiającego wnioskodawcy złożenie wniosku o dofinansowanie oraz jego wydruk;

5) organizacja spotkań informujących o zasadach Programu dla mieszkańców;

6) wydruk i zapewnienie dostępności, przynajmniej w punkcie konsultacyjno-informacyjnym, materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie (opracowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska);

7) przekazywanie wnioskodawcom informacji dotyczących Programu, w tym o określonych w Programie dopuszczalnych warunkach łączenia dofinansowania przedsięwzięć z innymi programami finansowanymi ze środków publicznych np. w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz z gminnymi programami ograniczania niskiej emisji;

8) przekazywanie wnioskodawcom informacji o możliwości uzyskania dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu i sposobie złożenia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem banków, wraz z udostępnieniem listy banków uczestniczących w Programie;

9) wizyty u mieszkańców, połączone z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego wymiany, wstępną analizą stanu budynku pod kątem termomodernizacji oraz przedstawieniem informacji o Programie;

10) rozpowszechnianie informacji o możliwości uzyskania dotacji z Programu poprzez różne kanały dystrybucji;

11) przeprowadzanie anonimowych ankiet wśród mieszkańców z zakresu ochrony powietrza i programów pomocowych, w przypadku wystąpienia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z taką prośbą do Gminy oraz przekazania wzoru ankiety;

12) prowadzenie innych działań mających na celu propagowanie Programu, jeżeli Gmina będzie widziała taką potrzebę;

13) przekazywanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wniosków o dofinansowanie, składanych przez wnioskodawców w Gminie, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni roboczych od złożenia w Gminie;

14) pomoc wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników;

15) wykonywanie innych zadań należących do punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu określonych w porozumieniu z dnia 16.12.2020 r. z późn.zm. zawartym pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i Gminą.


Osoby odpowiedzialne

mgr Edyta Latocha

Stanowisko: Podinspektor

Tel: 14 630 20 08

14 6833053 wew.108