Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej

Drukuj

DO ZADAŃ SAMODZIELNEGO STANOWISKA PRACY DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ należy:

1) prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego gminy a w szczególności dotyczących:
a) przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy zwanego dalej "planem ogólnym" i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy zwanego dalej "planem miejscowym" oraz sporządzenia projektów tych dokumentów,
b) opiniowania i uzgadniania projektu planu ogólnego i projektu planu miejscowego,
c) uchwalania planu ogólnego i planu miejscowego oraz dokonywania ich zmian,
d) dokonywania analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, oceniania postępu w opracowywaniu planów miejscowych i opracowywania wieloletnich programów ich sporządzania,
e) ustalania opłat w przypadku zbywania nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego,
f) roszczeń finansowych wynikających z ustaleń planu miejscowego,
g) opiniowania zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego,
h) wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym i decyzji o warunkach zabudowy oraz stwierdzania ich wygaśnięcia,
i) wydawania decyzji nakazujących właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości wstrzymanie użytkowania terenu lub przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania w przypadku zmiany zagospodarowania terenu bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy,
j) przenoszenia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby,
k) wydawania wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz z planu miejscowego,
l) prowadzenia rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym oraz rejestru wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
ł) prowadzenia rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę oraz gromadzenie materiałów z nimi związanych i przechowywanie ich oryginałów,

m) ustalania lokalizacji biogazowni rolniczych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13.07.2023r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowania (Dz.U.poz.1597);

n) tworzenia oraz prowadzenia, w tym aktualizowania i udostępniania , zbiorów danych przestrzennych,

2) wydawanie i zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przenoszenie ich na rzecz innych podmiotów,

3) opiniowanie wniosków o przyznanie dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów zalesienia gruntów;

4) udział w odbiorach prac wykonywanych przez wykonawców;

5) prowadzenie spraw z zakresu:

a) podziału nieruchomości,

b) rozgraniczenia nieruchomości,

c) scalenia i podziału nieruchomości.Osoby odpowiedzialne

mgr Damian Mikrut

Stanowisko: Podinspektor

Tel: 14 6302013