Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Stanowisko ds. inwestycji

Drukuj

DO ZADAŃ SAMODZIELNEGO STANOWISKA PRACY DS. INWESTYCJI należy:

1. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem opinii w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych oraz w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych,

2. prowadzenie ewidencji dróg gminnych, obiektów mostowych, tuneli i przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionych organów,

3. prowadzenie spraw z zakresu :
a) zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalania przebiegu istniejących dróg gminnych,
b) planowania rozwoju sieci drogowej,
c) budowy, przebudowy, remontów, utrzymania, ochrony dróg gminnych, dróg wewnętrznych i drogowych obiektów inżynierskich oraz finansowania i rozliczania tych zadań,

4. współdziałanie w pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych na realizację inwestycji gminnych i remontów,

5. przygotowywanie i kompletowanie dokumentów do wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji drogowych,

6. zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia budowy inwestycji drogowych  realizowanych przez gminę,

7. przygotowywanie i kompletowanie dokumentów do zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych (drogowych) oraz rozpoczęcia robót drogowych objętych zgłoszeniem,

8. udział w odbiorach prac wykonywanych przez wykonawców,

9. nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków przez sołectwa i rozliczanie tych środków,

10. sporządzanie przedmiarów robót i kosztorysowanie planowanych do wykonania prac z zakresu inwestycji gminnych i remontów,

11. prowadzenie spraw dotyczących osuwisk na terenie gminy Jodłowa,

12. prowadzenie spraw z zakresu:

a) bieżącego utrzymania oraz eksploatacji budynków i obiektów mienia komunalnego, w tym dotyczących bieżących remontów, konserwacji, zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz,wodę, zapewnienia łączności telefonicznej,

b) zapewnienia dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami,

13. prowadzenie spraw dotyczących zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, a w szczególności:

a) planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy,

b) planowania oświetlenia znajdujących się na terenie gminy miejsc publicznych oraz dróg gminnych i dróg powiatowych.
Osoby odpowiedzialne

mgr Sławomir Myszkowski

Stanowisko: Podinspektor

Tel: 146302017