Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

Drukuj

DO ZADAŃ SAMODZIELNEGO STANOWISKA PRACY DS.GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI należą sprawy z zakresu:

1) prowadzenie spraw z zakresu:

a) komunalizacji mienia,

b) taksacji nieruchomości,

c) rewitalizacji,

d) geologii i górnictwa, a w szczególności:

- przyjmowanie zgłoszeń zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych,

- wydawanie opinii i dokonywanie uzgodnień określonych przepisami prawa;

2) przygotowywanie wniosków o ustalenie, zmianę lub zniesienie urzędowych nazw miejscowości i ich części składowych oraz obiektów fizjograficznych;

3) prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególności dotyczących:

a) wynajmowania lokali, w tym najmu socjalnego lokali,

b) wypowiadania umów najmu lokali,

c) zamiany lokali,

d) wynajmowania tymczasowych pomieszczeń,

e) ustalania czynszu  najmu oraz umarzania, odraczania terminu płatności i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy z tego tytułu;

4) prowadzenie książek obiektów budowlanych będących własnością Gminy;

5) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, a w szczególności:

a) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,

b) przyjmowanie zawiadomień o odkrytych lub przypadkowo znalezionych przedmiotach, co do których istnieje przypuszczenie, że są one zabytkami i przekazywanie ich wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków,

c) sporządzenie gminnego programu opieki nad zabytkami i sprawozdań z jego realizacji;

6) prowadzenie spraw dotyczących cmentarzy, a w szczególności:

a) zakładania, rozszerzania, utrzymywania i zamykania cmentarzy komunalnych,

b) wydawania decyzji o użyciu terenu cmentarnego na inny cel po upływie 40 lat od  dnia ostatniego pochowania zwłok na cmentarzu,

c) organizowania sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi;

7) prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa i leśnictwa, a w szczególności dotyczących:

a) ochrony roślin,

b) zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,

c) wykładania do publicznego wglądu projektu  uproszczonego planu urządzenia lasu oraz informowania o jego wyłożeniu właścicieli lasów;

8) wydawanie zaświadczeń o pracy osoby w indywidualnym gospodarstwie rolnym;

9) prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa, a w szczególności:

a) przyjmowanie zawiadomień o dostrzeżonych objawach chorób zwierząt żyjących wolno,

b) przyjmowanie i podawanie do publicznej wiadomości informacji określonych w ustawie z dnia 13 października 1995 r.  Prawo łowieckie (Dz.U. z 2023 r. poz. 1082),

c) przyjmowanie sprzeciwów do organizowanych polowań zbiorowych i przekazywanie ich dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich,

d) wykonywanie zadań związanych z opiniowaniem rocznych planów łowieckich oraz  współdziałaniem Wójta z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich, nadleśniczymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz właścicielami, posiadaczami i zarządcami gruntów w sprawach określonych w ustawie z dnia 13 października 1995 r.  Prawo łowieckie;

10) prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, w tym związanych z:

a) przeznaczaniem gruntów na cele nierolnicze i nieleśne,

b) wyłączaniem gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej,

c) zapobieganiem degradacji gruntów,

d) opiniowaniem decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania  gruntów;

11) prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody, a w szczególności:

a) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości,

b) przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew, dokonywanie oględzin, wnoszenie sprzeciwu oraz wydawanie zaświadczeń o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu,

c) naliczanie, ustalanie i przeliczanie, odraczanie terminu uiszczenia, rozkładanie na raty,  przesuwanie terminu płatności i umarzanie opłaty za usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości,

d) wymierzanie, odraczanie terminu płatności, rozkładanie na raty i umarzanie administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r. poz. 1366 z późn.zm.);

12) prowadzenie spraw z zakresu:

a) dodatków mieszkaniowych, a w szczególności dotyczących ich przyznawania, odmowy przyznania i wstrzymywania wypłaty,

b) dodatku energetycznego;

13) prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych, a w szczególności dotyczących:

a) wydawania zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych,

b) wydawania zakazów przeprowadzenia imprez masowych;

14) prowadzenie spraw z zakresu:

a) wspierania rozwoju sportu,

b) zdrowia publicznego,

c) usług hotelarskich,

d) postępowania w sprawach zgromadzeń,

e) przeciwdziałania dyskryminacji;

15) zakup i gospodarowanie materiałami biurowymi oraz środkami czystości;

16) zapewnianie napojów chłodzących pracownikom Urzędu zatrudnionym w warunkach

szczególnie uciążliwych.


Osoby odpowiedzialne

mgr Kinga Badeńska

Stanowisko: Podinspektor

Tel: 14 6302006