Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Stanowisko ds.obsługi informatycznej

Drukuj

DO ZADAŃ SAMODZIELNEGO STANOWISKA PRACY DS. OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ należy :

1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego Urzędu w zakresie sieci informatycznej LAN i WAN, oprogramowania i sprzętu, instalacja, wdrażanie, przegląd, konserwacja i konfiguracja sprzętu informatycznego oraz oprogramowania;

2) sprawowanie nadzoru nad sprawnością techniczną i eksploatacyjną urządzeń infrastruktury teleinformatycznej oraz stałe utrzymywanie tej sprawności;

3) odpowiedzialność za rozwiązywanie bieżących problemów informatycznych, dokonywanie bieżących napraw oraz usuwanie usterek sprzętu informatycznego;

4) opracowanie i monitorowanie zabezpieczeń zbiorów danych osobowych (wskazywanie zagrożeń, proponowanie i wdrażanie odpowiednich zabezpieczeń sprzętowych i programowych);

5) nadzór nad naprawami, konserwacją, modernizacją i likwidacją urządzeń komputerowych, na których znajdują się dane prawnie chronione;

6) współdziałanie w opracowaniu i prowadzeniu dokumentów związanych z ochroną wszelkich danych prawnie chronionych;

7) zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych i danych oraz sprawdzanie systemu pod kątem obecności wirusów komputerowych i ich usuwanie;

8) nadzór nad wykonywaniem i przechowywaniem kopii danych i kopii awaryjnych systemu, oraz okresowe sprawdzanie ich dalszej przydatności;

9) sprawowanie nadzoru nad legalnością oprogramowania w Urzędzie;

10) prowadzenie ewidencji systemów i programów użytkowych oraz licencji;

11) pomoc i szkolenie pracowników w zakresie obsługi i zabezpieczenia systemów informatycznych, programów oraz sprzętu informatycznego;

12) administrowanie elektroniczną skrzynką podawczą na platformie ePUAP w Urzędzie;

13) wdrażanie i nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów;

14) współpraca w zakresie prowadzenia strony internetowej Gminy oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu;

15) prowadzenie spraw z zakresu zapewnienia dostępności cyfrowej osobom ze szczególnymi potrzebami;

16) pełnienie funkcji Lokalnego Administratora Systemu;

17) wykonywanie zadań określonych w aktach wewnętrznych z zakresu ochrony danych osobowych i innych danych prawnie chronionych, w tym obowiązków Administratora Systemu Informatycznego,

18) nadzór i uczestnictwo w pracach związanych z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej Urzędu, w tym:
a) nadzór nad projektami informatycznymi dotyczącymi infrastruktury teleinformatycznej,
b) nadzór nad realizacją umów z firmami zewnętrznymi w zakresie działań informatycznych prowadzonych przez Gminę,

c) inicjowanie i nadzorowanie wprowadzania nowych technologii związanych z rozwojem infrastruktury informatycznej,

d) pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowej i uczestnictwo w postępowaniach przetargowych związanych z zagadnieniami informatycznymi.Osoby odpowiedzialne

mgr Mariusz Starzec

Stanowisko: Stanowisko ds.obsługi informatycznej