Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy Stanu Cywilnego

Kategoria: Sprawy Stanu Cywilnego
Nazwa pozycji: Ślub cywilny
Opłata skarbowa: Opłacie skarbowej podlega:
 ? sporządzenie aktu małżeństwa ? 84 zł
? wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa ? 39 zł
Opłatę skarbową można uiścić:
? przelewem na konto Urzędu Gminy Jodłowa w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Filia Jodłowa 03 8589 0006 0031 0970 0101 0011
Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego ? 1000 zł ?
? Zwolniony z opłaty skarbowej jest: ? pierwszy odpis skrócony aktu małżeństwa
Podstawa prawna: Art 15 ust. 1, art..31, art. 32 ust.2, art.76-79,art.85 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2021,poz.709)
Art. 1 § 1, art. 3-7, art. 9 § 1, art. 15 i art. 88 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2021r. poz. 1923 z późn zm.)
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015r. Prawo konsularne (j.t. Dz. U. z 2021,poz.823 z późn.zm.) ustawa z dnia 4 lutego 2011 r.
Prawo prywatne międzynarodowe (j.t. Dz. U. z 2015r. Nr 80, poz.1792)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (j.t. Dz.U. z 2015r. poz.180)
Miejsce załatwiania sprawy: USC przyjmujący oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński
Termin załatwienia: Szczegóły w poz. Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje: WYMAGANE DOKUMENTY
Narzeczeni: pełnoletni obywatele polscy
? ważne dowody osobiste narzeczonych ? do wglądu,
? dowód zapłaty opłaty skarbowej.
Narzeczeni: niepełnoletnia kobieta
? ww. dokumenty oraz
? prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego zezwalające na zawarcie małżeństwa ? dotyczy kobiety niepełnoletniej, która ukończyła 16 lat
Narzeczeni: obcokrajowiec
? ważny paszport ? do wglądu,
? odpis zagranicznego aktu urodzenia,
oraz dodatkowo
? osoba rozwiedziona? odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego rozwiązanie,
? wdowiec - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o zgonie, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym zgon np. odpis aktu zgonu, zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem ojczystym można zawrzeć związek małżeński za granicą, które powinien zawierać następujące dane:
- imię i nazwisko;
- datę i miejsce urodzenia;
- imiona i nazwiska rodowe rodziców;
- miejsce zamieszkania;
- dokładnie określony stan cywilny (kawaler, panna, rozwiedziony(a), wdowiec, wdowa);
- klauzulę, że według prawa ojczystego nie ma przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa przez wymienioną w dokumencie osobę.
? zaświadczenie wydaje właściwy organ państwa cudzoziemca np. urząd stanu cywilnego. Nie stanowi zaświadczenia oświadczenie złożone przez cudzoziemca np. przed notariuszem lub innym organem ani też zaświadczenie o stanie cywilnym
? Jeżeli otrzymanie wyżej wymienionego zaświadczenia napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu.
? Dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo konsula. Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim w mowie i w piśmie, podczas składania zapewnień przedślubnych oraz w czasie udzielania ślubu konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego.
? Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Ślub cywilny można zawrzeć w każdym USC, bez względu na miejsce zamieszkania narzeczonych.
Formalności związane ze zgłoszeniem zamiaru zawarcia małżeństwa oraz ustaleniem terminu ślubu wymagają osobistego stawiennictwa narzeczonych. .
Kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje, na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli osoba ta jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo jest pozbawiona wolności.
Termin zawarcia małżeństwa
Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia złożenia dokumentów (podpisania pisemnych zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa). Z ważnych względów kierownik USC może zezwolić jednak na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu. W tym celu należy złożyć do kierownika wniosek o skrócenie terminu ze szczegółowym uzasadnieniem przyczyny skrócenia terminu.