Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ochrona Środowiska

Kategoria: Ochrona Środowiska
Nazwa pozycji: Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
Opłata skarbowa:
  • wniosek 5,00 zł
  • załącznik 0,50 zł
Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z póź.zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 roku w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.U. z 2010 r Nr 186 poz. 1249)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 215 poz. 1415) w sprawie opłata za udostępnienie informacji o środowisku
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Gminy Jodłowa pokój nr 7
Termin załatwienia: zobacz informacje dodatkowe
Dodatkowe informacje:

Termin

  • w dniu złożenia wniosku o udostępnienie informacji, jeżeli dane umieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie
  • w pozostałych przypadkach 1 lub 2 miesiące od złożenia wniosku, co uzależnione jest od stopnia skomplikowania sprawy

Wniosek powinien zawierać

a) dane wnioskodawcy
b) adres
c) zakres wniosku (informacje o środowisku i jego ochronie, o których udostępnienie występuje wnioskodawca).

Informację niewymagającą wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.

Za wyszukanie informacji, sporządzenie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie organ administracji pobiera opłatę w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty.
Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.

Prawo dostępu do informacji podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska.
Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji.

Osoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Szewczyk
Informacje wprowadziła: Elżbieta Stanula