Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy Stanu Cywilnego

Kategoria: Sprawy Stanu Cywilnego
Nazwa pozycji: Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Opłata skarbowa: odpis skrócony aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu - 22.00 zł
odpis zupełny aktu urodzenia ,małżeństwa lub zgonu - 33.00 zł.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy Jodłowa lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Jodłowa w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Filia Jodłowa 03 8589 0006 0031 0970 0101 0011.

Opłacie skarbowej podlegają odpisy aktów stanu cywilnego do spraw m.in.: spadkowych, majątkowych,.
Opłacie skarbowej nie podlegają odpisy aktów stanu cywilnego do spraw m.in.: alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego ZUS, KRUS/,opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa, świadczeń rodzinnych/.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz.U z 2021r.poz.709/, ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej /Dz.U z 2021r. poz.1923/
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Gminy Jodłowa pok. nr 7
Termin załatwienia: Szczegóły w poz. Dodatkowe informacje
Tryb odwoławczy: w terminie 14 dni od otrzymania decyzji przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Podkarpackiego
Dodatkowe informacje: Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia , małżeństwa , zgonu można złożyć w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie całego kraju, niezależnie od tego gdzie miało miejsce urodzenie, małżeństwo i zgon. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do Kierownika USC który przechowuje księgę stanu cywilnego dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego go rejestru stanu cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenie wniosku. Jeżeli wniosek został złożony do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego przeniesienia aktu do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenie wniosku

Osoba odpowiedzialna za treść - Teresa Urban
Informacje wprowadziła - Elżbieta Stanula.

Potrzebne dokumenty