Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja publiczna

Kategoria: Informacja publiczna
Nazwa pozycji: Udostępnienie informacji publicznej na wniosek.
Podstawa prawna: art. 2 ust.1, art. 4 ust. 1 i 3, art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.z 2022,poz. 902)
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Gminy Jodłowa pok. nr 1, 3-11 oraz 14-16 w zależności od tego jakich spraw informacja dotyczy
Termin załatwienia: bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku . Jeżeli informacja nie może być udostępniona w / wym terminie, musi zostać udostępniona w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku
Tryb odwoławczy: w terminie 14 dni od otrzymania decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Jodłowa
Dodatkowe informacje:
  1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub portalu danych, jest udostępniana na wniosek. Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Prawo to podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
  2. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Jeżeli jednak w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Urząd Gminy Jodłowa ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcania informacji w formę wskazaną we wniosku, może zostać pobrana od wnioskodawcy opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Wnioskodawca zostanie powiadomiony o wysokości tej opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
  3. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd Gminy Jodłowa, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub formie określonych we wniosku, wnioskodawca zostaje pisemnie powiadomiony o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem oraz o sposobie lub formie w jakich informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
  4. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w pkt. 3 następują w drodze decyzji administracyjnej.

Osoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Mikrut
Informacje wprowadziła: Elżbieta Stanula

Potrzebne dokumenty