Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    Gospodarka nieruchomościami
 
Kategoria Gospodarka nieruchomościami
Nazwa pozycji Rozgraniczenie nieruchomości
Potrzebne dokumenty
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości  
Opłaty skarbowe
10 zł za wydanie decyzji o rozgraniczeniu
Od opłaty tej zwolnione są: decyzja o umorzeniu postępowania wobec zawarcia ugody granicznej, decyzja o umorzeniu postępowania i przekazania sprawy do sądu oraz decyzja o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego
Podstawa prawna
Rozgraniczenia nieruchomości dokonuje wójt na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz.1629 z późn. zm.)
Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy Jodłowa pok. nr 6
Termin załatwienia
termin rozpatrzenia wniosku zgodny z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Jodłowa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Dodatkowe informacje

Na postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości nie służy zażalenie.
Wójt wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron.
Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie przekazania sprawy sądowi. Jeżeli w razie sporu co do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, wójt po otrzymaniu całości dokumentacji od geodety umarza postępowanie administracyjne i przekazuje sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi.

Do wniosku o rozgraniczenie nieruchomości należy załączyć:

  1. dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości podlegających rozgraniczeniu (odpisy z ksiąg wieczystych),
  2. wypisu z rejestru gruntów na rozgraniczane działki,
  3. mapa ewiedecyjna z oznaczeniem przedmiotu rozgraniczenia,
  4. zgoda geodety uprawnionego do wykonania technicznych czynności rozgraniczeniowych.

Osoba odpowiedzialna za treść: Aleksandra Janiga
Informacje wprowadziła: Elżbieta Stanula

 
  Ilość odwiedzin: 1903622