Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Gospodarka nieruchomościami

Kategoria: Gospodarka nieruchomościami
Nazwa pozycji: Podziały nieruchomości
Opłata skarbowa: Wniosek nie podlega opłacie skarbowej
Podstawa prawna: Podziału nieruchomości dokonuje się na podstawie decyzji wójta, zatwierdzającej projekt podziału (art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz.1774 z późn. zm.)
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Gminy Jodłowa pok. nr 6
Termin załatwienia: Termin rozpatrzenia wniosku zgodny z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Jodłowa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Dodatkowe informacje:

Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny. Jeżeli nieruchomość jest objęta współwłasnością lub współużytkowaniem wieczystym, podziału można dokonać na wniosek współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych.

 Do wniosku o podział nieruchomości należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości,
  2. wypis i wyrys z katastru nieruchomości,
  3. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązującą w dniu złożenia wniosku,
  4. wstępny projekt podziału,
  5. protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
  6. wykaz zmian gruntowych,
  7. wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
  8. mapę z projektem podziału,

Jeżeli jest wymagane wyrażenie opinii o zgodności proponowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego, a w przypadku braku planu o zgodności proponowanego podzialu z przepisami odrębnymi, bądź o zgodności proponowanego podziału z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dokumenty wymienione w punktach 5 - 8 dołącza się do wniosku o podział nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej opinii. Opinię tą wyraża wójt w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Osoba odpowiedzialna za treść: Aleksandra Janiga
Informacje wprowadziła: Elżbieta Stanula